Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Статут Всеукраїнської громадської організації "Асоціація ветеранів державної податкової служби України"

Статут

Всеукраїнської громадської організації

“Асоціація ветеранів державної податкової служби України”

1. Загальні положення

1.1. Асоціація ветеранів державної податкової служби України (далі - Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, створеною ветеранами державної податкової служби України з метою захисту своїх соціальних та інших законних інтересів.

1.2. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України „Про об‘єднання громадян”, чинним законодавством України, нормами міжнародного права, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України, та цим Статутом.

1.3. Асоціація незалежна від будь-яких політичних партій і рухів. Асоціація бере участь у суспільно-політичному житті держави, постійно співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, Організацією ветеранів України, іншими об'єднаннями громадян, головними напрямами діяльності яких є економічне і духовне становлення України, мир і згода в суспільстві і які ґрунтуються на принципах соціально-економічного та іншого забезпечення ветеранів війни, праці і всіх громадян літнього віку.

1.4. Асоціація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядування, законності, гласності, а також рівноправності її членів.

1.5. Всі основні питання діяльності Асоціації вирішуються на конференціях, зборах всіх членів або представників членів Асоціації та на засіданнях виборних керівних органів Асоціації.

1.6. Повна назва українською мовою – Всеукраїнська громадська організація „Асоціація ветеранів державної податкової служби України”.

1.7. Скорочена назва - ВГО „Асоціація ветеранів ДПС України”.

1.8. Місцезнаходження керівних органів Асоціації: Львівська площа, 8 , м. Київ, 04655, Україна.

2. Мета та завдання діяльності Асоціації

2.1. Головною метою діяльності Асоціації є забезпечення законних прав та інтересів ветеранів податкової служби України, створення умов для розвитку на розширення їх громадської діяльності, сприяння в поліпшенні матеріального добробуту ветеранів.

2.2. Завдання Асоціації:

- сприяння забезпеченню соціального та правового захисту ветеранів війни, праці, пенсіонерів органів державної податкової служби в межах можливого, допомога в поліпшенні житлових умов, медичного, торговельного, побутового та іншого обслуговування. Визначення ветеранів, яким необхідна невідкладна допомога, та вжиття заходів щодо її надання;

- ініціювання розробки і прийняття законів та постанов органами державної влади з вирішення проблем, які турбують ветерани, вдосконалення їх пенсійного та іншого забезпечення;

- сприяння залученню ветеранів до посильної трудової діяльності на виробництві, у громадській діяльності;

- організація спілкування ветеранів, підтримання їх морального стану, залучення ветеранів до участі в патріотичному вихованні молоді, а також із питань ведення здорового способу життя, профілактики правопорушень.

2.3. Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку здійснює:

- представлення і захист своїх прав та інтересів, відстоювання прав та інтересів членів Асоціації у державних, відомчих органах, громадських організаціях, здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства України стосовно ветеранів;

- створення разом з іншими організаціями спеціальних фондів зі статусом юридичної особи для благодійності та милосердя;

- пошук фінансових, матеріальних, інтелектуальних ресурсів для забезпечення підтримки ветеранів та членів їх сімей, а також їх матеріальної підтримки;

- консолідація зусиль з міжнародними громадськими організаціями з метою зміцнення дружби між народами;

- взаємодія з іншими громадськими організаціями у розробленні та здійсненні програм щодо надання матеріальної допомоги ветеранам;

- піклування про збереження пам'ятників та меморіалів захисникам Вітчизни, працівникам державної податкової служби, які загинули при виконанні службових обов'язків, пропаганда їх службових традицій, проведення спільно з керівництвом структурних підрозділів ДПС України урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій та ювілейних дат ветеранів;

- збирання, аналіз, систематизація та розповсюдження інформації про діяльність Асоціації.

2.4. Для фінансового, матеріального та інтелектуального забезпечення своєї діяльності Асоціація може створювати згідно із законодавством України підприємства, установи та організації з правами юридичної особи. Частина надходжень цих підприємств і організацій спрямовується на виконання статутних завдань Асоціації і благодійницьку діяльність.

2.5. Для досягнення мети своєї діяльності, передбаченої цим Статутом, Асоціація користується правом у встановленому порядку:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

- захищати свої законні інтереси й інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

- створювати на території України місцеві осередки Асоціації;

- вносити пропозиції до органів державної влади та управління;

- ідейно, організаційно і матеріально підтримувати та здійснювати допомогу іншим об'єднанням громадян;

- отримувати від органів державної влади, управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для здійснення своїх цілей та завдань;

- засновувати засоби масової інформації;

- розповсюджувати інформацію про власну діяльність, пропагувати її ідеї та мету;

- проводити масові заходи.

3. Членство в Асоціації, права та обов'язки членів Асоціації

3.1. Асоціація складається з індивідуальних та колективних членів.

3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути ветерани війни, праці, органів державної податкової служби, податкової міліції, пенсіонери державної податкової служби України та інші, які визнають цей Статут, виконують обов'язки членів Асоціації і беруть участь у її роботі для досягнення статутної мети.

За рішенням Президії Асоціації до членів Асоціації можуть бути прийняті інші колективи юридичних та фізичних осіб.

3.3. Не можуть бути членами Асоціації особи, засуджені за кримінальні злочини, а також особи, що вчинили провини, які плямують звання громадянина України.

3.4. Прийом до індивідуальних членів Асоціації здійснюється за рішенням місцевого осередку на підставі заяви індивідуального члена.

3.5.Колективними членами Асоціації можуть бути колективи громадських організацій, підприємств, установ та інших організацій. Прийом колективних членів до Асоціації здійснюється на підставі рішення колективу за рішенням Ради Асоціації.

Колективні члени беруть участь у діяльності Асоціації через своїх повноважних представників.

3.6. Члени Асоціації мають право:

обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Асоціації;

представляти інтереси місцевих осередків на правах делегата на Конференції Асоціації;

вільно обговорювати на Конференції Асоціації всі питання їх діяльності, відкрито висловлювати та відстоювати власну точку зору;

на захист Асоціацією свого соціального статусу;

залишити членство в Асоціації в передбаченому порядку.

3.7. Колективні та індивідуальні члени Асоціації сплачують вступні та членські внески. Розміри вступних і членських внесків колективних членів затверджуються Радою Асоціації.

У разі припинення членства в Асоціації членські та інші внески не повертаються, якщо Рада не приймає інше рішення.

3.8. Члени Асоціації зобов'язані дотримуватися Статуту Асоціації, брати участь у роботі її структур; виконувати рішення керівних органів Асоціації та взяті на себе зобов'язання.

3.9. Почесними членами Асоціації можуть бути ветерани та пенсіонери за рішенням Президії Асоціації та рад місцевих осередків.

3.10. Порядок припинення членства в Асоціації.

Вихід із Асоціації вільний і здійснюється за письмовою заявою її індивідуальних членів, та рішення зборів колективу – колективних членів.

Місцеві осередки своїм рішенням припиняють членство в Асоціації індивідуальних членів, які вчинили провини або які плямують звання громадянина України.

Президія Асоціації, ради місцевих осередків своїм рішенням припиняють членство в Асоціації колективних членів, які не керуються у своїй діяльності цим Статутом, прийнятим Конференцією Асоціації, і які не виконують взятих на себе зобов'язань.

4. Організаційна структура Асоціації

4.1. Основою Асоціації є її місцеві осередки, які створюються відповідно до адміністративно - територіального поділу по місцю проживання чи роботи при наявності не менше 3 чоловік.

У своїй діяльності місцеві осередки Асоціації керуються цим статутом та своїми положеннями, затвердженими їхніми вищими керівними органами та Президією Асоціації.

Місцеві осередки Асоціації легалізуються та набувають прав юридичної особи в установленому Законом порядку.

4.2. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція членів (делегатів) Асоціації надалі Конференція, яка збирається Радою Асоціації не рідше одного разу на 4 роки. Позачергова Конференція може бути скликана Радою Асоціації на вимогу не менше 1/3 обласних організацій Асоціації.

Конференція вважається правочинною, якщо в її роботі взяла участь проста більшість від загальної кількості обраних делегатів. Делегати на Конференцію обираються на Конференціях обласних організацій на підставі затвердженої Радою Асоціації норми представництва.

Кількісний склад представництва від колективних членів Асоціації з правом вирішального голосу також визначається рішенням Ради Асоціації.

4.2.1. До виключної компетенції Конференції Асоціації належить вирішення таких питань:

- прийняття Статуту Асоціації, внесення змін до Статуту, затвердження організаційної структури Асоціації;

- обрання членів Ради Асоціації, голови Ради Асоціації, який є одночасно головою Президії Асоціації, членів Ревізійної комісії Асоціації з терміном їх повноважень 4 роки;

- затвердження Положень про Ревізійну комісію та Президію Асоціації;

- визначення головних напрямів роботи Асоціації;

- заслуховування звітів Ради Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації, місцевих осередків;

- розгляд інших питань діяльності Асоціації;

- припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Конференції приймається більшістю голосів присутніх делегатів, якщо інше не передбачено цим Статутом.

4.2.2. У період між Конференціями Асоціації керівним органом є Рада Асоціації, яка обирається на Конференції Асоціації терміном на 4 (чотири) роки. Чисельний склад Ради Асоціації визначає Конференція. Свою практичну діяльність Рада Асоціації здійснює на підставі цього Статуту.

До компетенції Ради Асоціації входить:

- вибори першого заступника та заступників голови Ради Асоціації, які є одночасно відповідними заступниками голови Президії Ради Асоціації;

- вибори відповідального секретаря Ради Асоціації;

- вибори складу Президії Асоціації;

- виконання рішень, прийнятих на Конференції;

- створення комітетів, комісій за напрямами діяльності Асоціації та секцій за категоріями ветеранів;

- підтримання ділових стосунків із Всеукраїнською організацією ветеранів у вирішенні питань соціального захисту всіх категорій ветеранів, надання їм благодійної допомоги;

- контроль за виконанням індивідуальними та колективними членами Асоціації Статуту Асоціації;

- управління поточною діяльністю Асоціації;

- прийняття рішень про створення нових місцевих організацій та затвердження положень про їх діяльність;

- здійснення господарського управління майном та коштами;

- прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств, затвердження їх статутів, прийняття рішень щодо прийому колективних членів до складу Асоціації;

- прийняття рішень щодо заохочення членів Асоціації коштами, цінними подарунками, грамотами, відзнаками та іншими нагородами;

- затвердження символіки, зразків документів, печатки, штампів, почесних грамот та інших відзнак Асоціації;

- підготовка пропозицій для подання та нагородження державними нагородами ветеранів на честь ювілейних дат та організація вручення цих нагород в обласних ветеранських організаціях ДПС України;

- розгляд та вирішення питань організаційної, виховної та благодійної роботи, координація діяльності місцевих ветеранських осередків;

- спрямування зусиль місцевих осередків на залучення ветеранів до участі у громадській та виховній роботі.

- узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду місцевих осередків, організація систематичного навчання ветеранського активу.

Засідання Ради скликається не рідше одного разу на півріччя. Рада Асоціації вирішує усі питання щодо керівництва діяльністю Асоціації, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції.

Засідання Ради вважається правомочним, коли в її роботі бере участь не менше двох третин членів Ради. Рішення визнається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Ради, присутніх на засіданні.

4.2.3. Голова Ради Асоціації:

- обирається Конференцією Асоціації на строк повноважень Ради терміном на 4 роки;

- організовує роботу Ради, скликає чергові та позачергові засідання Ради;

- очолює роботу Президії Асоціації;

- підписує рішення, прийняті Радою Асоціації;

- розподіляє обов’язки між заступниками Голови Ради Асоціації за основними напрямами роботи, у межах своєї компетенції, видає накази, розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма членами та співробітниками Асоціації;

- визначає штатний розпис співробітників Асоціації і затверджує кошторис;

Голова Ради Асоціації представляє інтереси Асоціації в державних органах влади, органах ДПС України, інших об'єднаних ветеранських організаціях з метою більш повного вирішення проблем ветеранів, вирішення питання фінансування Асоціації, відкриття рахунків у банківських установах, за дорученням Ради укладає угоди про співробітництво з іншими організаціями, організовує виступи ветеранів у засобах масової інформації з питань діяльності Асоціації.

У разі неможливості виконання обов’язків (з різних причин) Головою Ради Асоціації його повноваження покладаються на першого заступника.

4.3. Президія Асоціації підзвітна Раді і є постійно діючим виконавчим органом. Вона організовує виконання рішень засідань Рад, своїх рішень, контролює їх виконання на місцях, забезпечує постійний зв'язок з місцевими організаціями Асоціації, надає їм організаційну, методичну та іншу допомогу.

Своє засідання Президія проводить за необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Президій вважаються правочинними, якщо в них бере участь більше половини їх складу. Постанови приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії.

4.4. Ревізійна комісія Асоціації здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, обліком, зберіганням за використанням матеріальних цінностей Асоціації.

Ревізійна комісія на своїх засіданнях обирає голову і заступника голови терміном на 4 роки. У своїй діяльності Ревізійна комісія підзвітна Конференції Асоціації.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності за дорученням Конференції Асоціації.

Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання Ревізійної комісії є правочинними, якщо в ньому беруть участь усі члени комісії. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів комісії.

Члени Ревізійних комісій можуть брати участь у засіданнях Ради Асоціації із правом дорадчого голосу.

Діяльність Ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим Радою Асоціації.

5. Майно та кошти Асоціації

5.1. Кошти Асоціації складаються із:

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в установленому порядку;

- безповоротної допомоги підприємств, установ, акціонерних та комерційних структур, благодійних та інших організацій;

- вступних та членських внесків членів Асоціації;

- добровільних внесків і пожертвувань юридичних та фізичних осіб, надходжень від різних спонсорів;

- інших надходжень, які не забороняються законом для неприбуткових організацій.

Право розпоряджатися коштами має право Рада Асоціації на підставі рішення Конференції. Оперативне управління майном та коштами здійснює Голова Ради.

Використовуються кошти на виконання статутних завдань, організаційно-масові заходи, заохочення членів Асоціації, які активно працюють в Асоціації, на утримання штатного апарату.

5.2. Асоціація, може мати у власності будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, обладнання та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань, яке безкоштовно передається їм органами державної влади і місцевими органами самоврядування згідно із законодавством, а також майно, придбане за рахунок власних коштів.

5.3. Асоціація, створені нею установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту мають право надавати всі члени Асоціації. Вони обговорюються в Радах та на конференціях обласних організацій і в установленому порядку подаються до Ради Асоціації. Конференція Асоціації затверджує зміни до Статуту Асоціації, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 членів (делегатів), присутніх на ній. Зміни, що відбулися в статутних документах підлягають обов’язковій реєстрації у Міністерстві юстиції України.

7. Юридичний статус Асоціації

Асоціація набуває прав юридичної особою в установленому порядку, має право бути позивачем та відповідачем у суді, у третейському і господарському судах, має свої рахунки у відповідних установах банку, печатку, штамп, бланки з відповідними назвами єдиного зразка, які затверджуються Радою Асоціації.

Асоціація має свою символіку та інші атрибути, зразки яких затверджуються Радою. Символіка реєструється в установленому порядку.

8. Припинення діяльності Асоціації

8.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації.

8.2. Ліквідація проводиться за рішенням Конференції якщо за таке рішення проголосувало ¾ членів (делегатів), присутніх на Конференції або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України. Ліквідаційна комісія призначається тим органом, який прийняв рішення про ліквідацію Асоціації.

Реорганізація здійснюється на підставі рішення Конференції якщо за таке рішення проголосувало не менше ¾ присутніх на Конференції. Права та обов’язки після реєстрації Асоціації передаються правонаступнику.

8.3. Повноваження щодо управління справами Асоціації переходять до ліквідаційної комісії у день її призначення.

8.4. У разі ліквідації Асоціації питання про кошти та майно Асоціації вирішує ліквідаційна комісія. Майно та кошти після ліквідації не можуть розподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.