Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Статут громадської організації «Всеукраїнська асоціація ветеранів державної податкової служби України»

 

«Затверджено»

зі змінами, прийнятими позачерговою конференцією

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ветеранів

державної податкової служби України»

Протокол від  05 квітня 2017 року


СТАТУТ

 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Всеукраїнська асоціація ветеранів державної податкової служби України»

  
 

 

Ідентифікаційний код  34964786

(нова редакція)

 

 

 

 

Київ  2017

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Всеукраїнська асоціація ветеранів державної податкової служби України»  (далі - Асоціація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Асоціації - Громадська організація «Всеукраїнська асоціація ветеранів державної податкової служби України».

1.3. Скорочене найменування – ГО «Всеукраїнська АВ ДПС України».

1.4. Громадська організація «Всеукраїнська АВ ДПС України» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.5. Асоціація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.6. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Асоціації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7.  Асоціація здійснює свою діяльність на всій території України та має свої відокремлені підрозділи, що є її місцевими осередками.

1.8. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.9. Асоціація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.10. Місце знаходження керівних органів Асоціації: Львівська площа, 8, м. Київ, 04655, Україна.

 

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ

2.1. Головною метою Асоціації є забезпечення законних прав та інтересів ветеранів податкової, фінансової, фіскальної служби України, створення умов для розвитку на розширення їх громадської діяльності, сприяння утвердженню моральних та духовних  цінностей, відродженню, збереженню та збагаченню кращих традицій податкової служби України, сприяння в поліпшенні матеріального добробуту ветеранів.

2.2. Основними напрямками діяльності Асоціації є:

2.2.1. ініціювання розробки і прийняття законів та постанов органами державної влади з вирішення проблем, які турбують ветеранів, вдосконалення їх пенсійного та іншого забезпечення;

2.2.2. сприяння залученню ветеранів до громадської діяльності;

2.2.3. організація спілкування ветеранів, підтримання їх морального стану, залучення ветеранів до участі у патріотичному вихованні молоді, а також з питань ведення здорового способу життя, профілактики правопорушень.

 

3. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

3.1.  Асоціація має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.7. проводити мирні зібрання;

3.1.8. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.9. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Асоціації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.10. засновувати засоби масової інформації;

3.1.11. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Асоціації;

3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Асоціації;

3.1.13. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню;

3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.15. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.1.16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.17. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.18. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.19. вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.21. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.23. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.24. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;

3.1.25. піклування про збереження пам'ятників та меморіалів захисникам Вітчизни, працівникам податкової, фінансової, фіскальної служби, які загинули при виконанні службових обов'язків, пропаганда їх службових традицій, проведення, спільно з керівництвом структурних підрозділів ДФС України урочистих заходів з нагоди державних та професійних свят, визначних подій та ювілейних дат ветеранів, збереження  та забезпечення традицій податкової  (фіскальної) служби України.

 

4. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в  Асоціації є добровільним і складається з індивідуальних членів.

4.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, працювали або працюють в органах податкової служби, фінансових та фіскальних органах України та інші громадяни, які виявили бажання вступити до Асоціації, визнають цей Статут, виконують обов'язки членів Асоціації і беруть участь у її діяльності для досягнення статутної мети.

4.3. Не можуть бути членами Асоціації особи, недієздатні, засуджені за кримінальні злочини, а також особи, що вчинили провини, які плямують звання громадянина України.

4.4. Прийом до індивідуальних членів Асоціації здійснюється за рішенням місцевого  осередку на підставі заяви індивідуального члена.

4.5. До Асоціації можуть бути прийняті почесними членами ветерани та пенсіонери, які мають особливі заслуги перед податковою службою, або активно сприяють роботі Асоціації за рішенням Президії Асоціації та Рад місцевих осередків.

4.6. Індивідуальні члени Асоціації сплачують вступні та членські внески. Розміри вступних та членських внесків затверджуються Радою Асоціації.

4.7. Члени Асоціації мають право:

- обирати та бути обраними до керівних та контрольних  органів Асоціації;

- представляти інтереси місцевих осередків на правах делегата на Конференції Асоціації;

- вільно обговорювати на Конференції Асоціації всі питання їх діяльності, відкрито висловлювати та відстоювати власну точку зору;

- на захист Асоціацією свого соціального статусу;

- залишити членство в Асоціації в передбаченому Статутом порядку;

- отримувати інформацію про її діяльність, звертатися із заявою та отримувати відповідь по суті своєї заяви.

4.8. Члени Асоціації зобов’язані:

- з гідністю та честю нести звання ветерана податкової (фіскальної) служби;

- виконувати положення Статуту Асоціації, брати участь у роботі її структур, виконувати рішення керівних органів Асоціації;

- бути прикладом у виконанні обов’язків членів Асоціації та дотриманні норм громадянської моралі;

- своєчасно сплачувати членські внески у своєму місцевому осередку.

4.9. Порядок припинення членства в Асоціації.

- на підставі заяви члена Асоціації про вихід з Асоціації;

- у разі прийняття рішення Ради про виключення з членів Асоціації за грубе порушення вимог Статуту Асоціації, за негідну поведінку, що компрометує звання члена Асоціації;

- у разі визнання члена Асоціації в установленому законодавством порядку недієздатним або безвісно відсутнім;

- у випадку смерті члена Асоціації;

- у випадку припинення діяльності Асоціації з моменту внесення до реєстрації відповідних змін;

4.10. Місцеві осередки своїм рішенням припиняють членство в Асоціації індивідуальних членів, які вчинили провини або, які плямують звання громадянина України. Прийняте рішення підлягає затвердженню Радою місцевого осередку.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

5.1. Організаційна структура Асоціації складається з керівних органів управління та місцевих осередків:

- Конференції;

- Ради;

- Президії;

- Ревізійної комісії;

- Місцевих осередків.

5.2. Конференція Асоціації

5.2.1. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція членів (делегатів) Асоціації надалі Конференція, яка збирається Радою Асоціації не рідше одного разу на 4 роки.

5.2.2. Позачергова Конференція може бути скликана за ініціативою Голови Ради, Ради Асоціації на вимогу 10 (десяти) відсотків членів Асоціації.

5.2.3. Конференція вважається правочинною, якщо на ній присутні більше 50 (п’ятдесяти) відсотків  від загальної кількості обраних делегатів (50+1). Делегати на Конференцію обираються загальними зборами (Конференціями) обласних організацій на підставі затвердженої Радою Асоціації норми представництва.

5.2.4. Про проведення Конференції, час, місце проведення, порядок денний Конференції, Рада повідомляє членів Асоціації не пізніше, ніж за 30 днів про її проведення. Конференція проводиться без використання засобів зв’язку.

5.2.5. Рішення, що належать до виключної компетенції Конференції, приймаються не менш, як  ¾  голосів присутніх на Конференції делегатів Асоціації, або призначених ними представників та представників осередків. Кожен член Конференції має один голос.

5.2.6. До виключної компетенції Конференції Асоціації належить вирішення таких питань:

- прийняття Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень, затвердження організаційної структури Асоціації;

- обрання членів Ради Асоціації, Голови Ради Асоціації, який є одночасно головою Президії Асоціації, членів Ревізійної комісії Асоціації з терміном їх повноважень 4 роки;

- затвердження Положень про Ревізійну комісію та Президію Асоціації;

- визначення головних напрямів роботи Асоціації;

- заслуховування та затвердження звітів Ради Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації, Голови Ради, звітів місцевих  осередків;

- реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;

- припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;

- встановлення граничних розмірів вступних та членських внесків, звільнення від них, їх перегляд.

Рішення Конференції приймається не менш ¾ голосів присутніх делегатів, якщо інше не передбачено цим Статутом.

5.3. Засідання Конференції Асоціації оформлюється протоколом.

5.4. З числа делегатів Асоціації, присутніх на Конференції, обирається Головуючий та секретар Конференції. Головуючий головує на Конференції, а секретар забезпечує ведення протоколу Конференції.

5.5. Рішення Конференції підписуються Головуючим Конференції та секретарем Конференції.


6.  РАДА АСОЦІАЦІЇ

6.1. У період між Конференціями Асоціації керівним органом є Рада Асоціації, яка обирається на Конференції Асоціації терміном на 4 (чотири) роки. Чисельний склад Ради Асоціації визначає Конференція. Свою практичну діяльність Рада Асоціації здійснює на підставі цього Статуту.

6.2. До компетенції  Ради Асоціації входять:

- вибори першого заступника та заступників Голови Ради Асоціації, які є одночасно відповідними заступниками Голови Президії Ради Асоціації;

- вибори відповідального секретаря Ради Асоціації;

- вибори складу Президії Асоціації;

- виконання рішень, прийнятих на Конференції;

- створення комісій за напрямами діяльності Асоціації та секцій за категоріями ветеранів;

- підтримання ділових стосунків із Всеукраїнською організацією ветеранів у вирішенні питань соціального захисту всіх категорій ветеранів, надання їм благодійної допомоги;

- контроль за виконанням індивідуальними членами Асоціації Статуту Асоціації;

- затвердження річного кошторису доходів і видатків Асоціації, розглядання питань про його виконання;

- затвердження обраних на зборах осередків голів місцевих осередків;

- затвердження рішень про призначення та звільнення керівників заснованих Асоціацією підприємств;

- звіт на Конференції про виконання покладених на Раду статутних обов’язків;

- засідання Ради скликається не рідше одного разу на півріччя. Рада Асоціації вирішує усі питання щодо керівництва діяльністю Асоціації, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції;

- засідання Ради вважається правомочним, коли в її роботі бере участь більше 50 відсотків членів Ради (50+1). Рішення визнається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Ради, присутніх на засіданні.

 

7. ГОЛОВА РАДИ АСОЦІАЦІЇ:

- обирається Конференцією Асоціації на строк повноважень Ради терміном на 4 роки;

- очолює Раду Асоціації та її Президію;

- оперативно вирішує питання, пов’язані з поточною та перспективною діяльністю Ради Асоціації та її Президії;

 - координує та спрямовує роботу місцевих осередків Асоціації;

- підтримує зв'язок  з органами влади, державними, громадськими організаціями. Представляє та захищає інтереси Асоціації;

- налагоджує та підтримує зв'язок із засобами масової інформації;

- розглядає листи та звернення, що надходять до Асоціації, приймає відносно них відповідні рішення; 

- укладає без доручення договори (угоди) від імені Асоціації;

- розпоряджається майном та грошовими коштами Асоціації у містах, встановлених норм законодавством України та цим Статутом;

- керується правом першого підпису на фінансових та інших документах Асоціації;

- приймає на роботу та регулює трудові відносини з штатними працівниками апарату Асоціації; затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між Асоціацією та місцевими осередками;

- затверджує штатний розклад апарату Ради Асоціації;

- приймає рішення щодо заохочення активістів Асоціації;

- забезпечує ведення оперативного, бухгалтерського обліку та звітності;

- звітує перед Конференцією від імені Ради Асоціації;

- визначає повноваження та функції заступників Голови Ради, виконавчого директора, членів Ради Асоціації;

- надає іншим особам довіреності на вчинення    юридичних дій від імені Асоціації;

- виконує інші функції, що не суперечать компетенції Ради Асоціації.

 

8. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК (ЗАСТУПНИКИ) ГОЛОВИ РАДИ АСОЦІАЦІЇ:

- здійснює свою роботу під керівництвом Голови  Ради Асоціації;

- за дорученням Голови Ради Асоціації користується правом першого підпису як на фінансових, так і на інших документах, на час відсутності Голови Ради Асоціації;

- у разі, якщо  Голова Ради Асоціації залишає свою  посаду, то перший заступник (чи один з його заступників), виконує обов’язки до обрання нового Голови Ради Асоціації.

 

9. ПРЕЗИДІЯ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Президія обирається Радою Асоціації строком на 4 роки шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

9.2.            Президія складається з Голови Ради Асоціації, його заступників та інших членів Президії, виконуючих свої обов’язки.

9.3.            Президія має такі повноваження:

- втілення у життя рішення Ради Асоціації, керує діяльністю Асоціації у період між засіданнями Ради;

- управління поточною діяльністю Асоціації;

- прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію місцевих осередків та затвердження положень про їх діяльність;

- здійснення господарського управління майном та коштами, затвердження кошторисних видатків Асоціації, організація та контроль його виконання;

- прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств, затвердження їх статутів;

- прийняття рішень щодо заохочення членів Асоціації грамотами, відзнаками та іншими нагородами;

- затвердження символіки, зразків документів, печатки, штампів, почесних грамот та інших відзнак Асоціації;

- підготовка пропозицій для подання та нагородження державними нагородами ветеранів та організація вручення цих нагород в обласних ветеранських організаціях;

- розгляд та вирішення питань організаційної, виховної та благодійної роботи, координація діяльності місцевих ветеранських осередків;

- спрямування зусиль місцевих осередків на залучення ветеранів до участі у громадській та виховній роботі;

- узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду місцевих осередків, організація систематичного навчання ветеранського активу;

- скликання засідань Ради Асоціації;

- розробка планів основних заходів Асоціації, організація їх виконання, вирішення оперативних питань діяльності Асоціації;

- виконання інших функцій, що випливають з вимог цього Статуту.

 

10.  РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ

10.1. Вищим контрольно - ревізійним органом Асоціації є ревізійна комісія, яка обирається на Конференції Асоціації на 4 роки і підзвітна їй. Кількісний та персональний склад ревізійної комісії визначається  Конференцією. До компетенції комісії входить контроль за виконанням положень Статуту, а також всією фінансово-господарською діяльністю Асоціації.

10.2. Голова ревізійної комісії має право приймати участь у засіданні Ради Асоціації і у заходах, які вона проводить з правом дорадчого голосу.

10.3. Члени, обрані до ревізійної комісії Асоціації, не можуть входити до складу вищого виборного органу Асоціації.

10.4. Ревізійна комісія Асоціації здійснює свою діяльність на підставі Положення про ревізійну комісію Асоціації, яка затверджується конференцією.

 

11. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ, ВІДДІЛЕННЯ        

11.1. Основою Асоціації є її місцеві осередки, відділення, які створюються відповідно до адміністративно - територіального поділу за місцем проживання чи роботи при наявності не менше 3 чоловік.

11.2. У своїй діяльності місцеві осередки Асоціації керуються цим Статутом та своїми положеннями, затвердженими їхніми вищими керівними органами та Президією Асоціації.

11.3. Відповідно до пункту 8 Розділу 5 «Прикінцевих та перехідних положень» місцеві осередки Асоціації, які існували і діяли зі статусом юридичної особи, на момент набрання чинності Закону України «Про громадські об’єднання» зберігають статус юридичної особи. Новостворені місцеві осередки громадського об’єднання  діють без  права юридичної особи. 

11.4. Місцеві осередки мають свої Положення, які не суперечать Закону України «Про громадські об’єднання» та Статуту Асоціації. Положення про осередок повинно містити інформацію  про його найменування, назву керівних органів, порядок їх обрання, строк і перелік повноважень.

Положення про місцеві осередки Асоціації приймається на загальних зборах (конференції) осередку простою більшістю голосів, присутніх  на зборах.

11.5. Вищим керівним органом місцевого осередку є загальні збори (конференція) її членів, які проводяться в міру необхідності, але не менше, ніж один раз на рік.

11.6. Керівник осередку (голова) обирається загальними зборами більшістю голосів за наявності на зборах не менше ніж половини членів осередку та затверджується Радою Асоціації. Має право діяти від імені Асоціації на підставі довіреності, виданої Головою Ради Асоціації. Строк повноважень Голови місцевого осередку (відділення), але не може перевищувати 4-х років з дня обрання.

11.7. Припинення діяльності осередку здійснюється у відповідності до положень чинного законодавства, Статуту Асоціації, Положення про осередки Асоціації.

 

12. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

12.1. Асоціація є громадською організацією зі статусом юридичної особи.

12.2. Асоціація є непідприємницькою, неприбутковою організацією, основною метою якої не є одержання прибутку.

12.3. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

12.4. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами Асоціації або державою, набуте від вступних і членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом. Право власності Асоціація реалізує шляхом прийняття відповідного рішення Конференцією Асоціації в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

Окремі функції щодо управління майном за рішенням Конференції Асоціації можуть бути покладені на Голову Ради Асоціації та Раду Асоціації.

12.5. Розмір та порядок внесення вступних та членських внесків визначається Радою Асоціації, з правом зміни розміру внеску з урахуванням інфляції.

12.6. Вступні внески сплачуються одноразово при поданні заяви про вступ до Асоціації.

12.7. Внесені вступні та членські внески поверненню не підлягають.

12.8. Асоціація має право на кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності, створених нею у відповідності до чинного законодавства України юридичних осіб (підприємств), діяльність яких відповідає цілям Асоціації.

12.9. Кошти Асоціації складаються із:

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в установленому порядку;

- безповоротної допомоги підприємств, установ, акціонерних та комерційних структур, благодійних та інших організацій;

- вступних та членських внесків членів Асоціації;

- добровільних внесків і пожертвувань юридичних та фізичних осіб, надходжень від різних спонсорів;

- інших надходжень, які не забороняються законом для неприбуткових організацій;

- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань та напрямів її установчих документів).

Право розпоряджатися коштами має Президія Асоціації на підставі рішень Ради Асоціації, Конференції. Оперативне управління майном та коштами здійснює Голова Ради, вона ж є і Голова Президії.

12.10. Забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших,    пов’язаних з ними осіб.  

Відчуження майна на суму 50 + 1 відсоток вартості майна громадської організації  приймається на Конференції більшістю, не менше як ¾ від кількості присутніх.

12.11. Асоціація, створені нею установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах податкової інспекції, вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

13. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

13.1. Члени Асоціації мають право оскаржувати рішення, дію або бездіяльність іншого члена Асоціації, Ради, Голови Ради, Конференції шляхом подання письмової скарги.

13.1.1. На дію/бездіяльність або рішення члена Асоціації первинна скарга подається до Голови Ради, який зобов’язаний отримати пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржнику. В разі відхилення скарги, повторна скарга подається до Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні з обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Асоціації, дії/бездіяльність або рішення якого оскаржуються.

В разі відхилення скарги Радою Асоціації, повторна скарга подається до Конференції Асоціації, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні з обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Асоціації, дії/бездіяльність або рішення якого оскаржуються.

13.1.2. На дію/бездіяльність або рішення Голови Ради, заступника Голови Ради, виконавчого директора, керівника осередку, комісії первинна скарга подається до Ради, а також Голови Ради, заступника Голови Ради, виконавчого директора, керівника осередку дії/бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Радою Асоціації, повторна скарга подається до Конференції Асоціації, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні з обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Голови Ради, заступника Голови Ради,   виконавчого директора, керівника осередку, дії/бездіяльність або рішення якого оскаржуються.

13.1.3. На дію/бездіяльність або рішення  Конференції Асоціації скарга подається до суду  відповідно до чинного законодавства України на момент оскарження таких дій/бездіяльності або рішень.

13.1.4. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговій Конференції, є підставою для скликання такої Конференції Асоціації протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження скарги.

 

14. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ

14.1. Голова Ради та Рада Асоціації зобов’язані звітувати перед членами Асоціації на Конференції Асоціації з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Асоціації. Розгляд та затвердження звітів відповідно до Статуту здійснюється з періодичністю не менше одного разу на рік.

14.2. Голова Ради має забезпечити для членів Асоціації вільний доступ до інформації про діяльність керівних органів, в тому числі про прийняті рішення та про здійснені статутні завдання.

 

15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

15.1. Асоціація, створені нею юридичні особи (підприємства) ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються у відповідних органах Державної фіскальної служби та вносять до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.

15.2. Перевірка бухгалтерської  звітності, обліку з метою визначення їх достовірності і відповідності законодавству  та Статуту Асоціації здійснюється ревізійною комісією (внутрішній аудит) та відповідними державними органами згідно з їх повноваженнями.

 

16. МІЖНАРОДНІ ЗВЯЗКИ

16.1. Асоціація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

16.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

16.3. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

16.4. Асоціація:

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

17. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

17.1. Асоціація набуває прав юридичної особи в установленому порядку, має право бути позивачем та відповідачем у суді, у третейському і господарському судах, має свої рахунки у відповідних установах банку, печатку, штамп, бланки з відповідними назвами єдиного зразка, які затверджуються Радою Асоціації.

17.2. Асоціація має свою символіку та інші атрибути, зразки яких розглядаються Радою та затверджуються Конференцією. Символіка реєструється в установленому порядку.

 

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

18.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом ліквідації або реорганізації, або саморозпуском.

18.2. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Конференції, яке приймається ¾ присутніх на Конференції делегатів. Права та обов’язки після реєстрації Асоціації передаються правонаступнику.

18.3. Повноваження щодо управління справами Асоціації переходять до ліквідаційної комісії у день її призначення, яка забезпечує виконання процедури припинення (ліквідації) Асоціації, як юридичної особи відповідно до вимог статей 111, 112 Цивільного кодексу України. Ліквідація проводиться за рішенням Конференції, якщо за таке рішення проголосувало ¾ членів (делегатів), присутніх на Конференції, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України. Ліквідаційна комісія призначається тим органом, який прийняв рішення про ліквідацію Асоціації.

18.4. Майно та кошти Асоціації після ліквідації не можуть бути розподілені між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до державного бюджету.

Реорганізація Асоціації здійснюється шляхом її приєднання до іншої громадської організації такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Конференції Асоціації про припинення діяльності з приєднанням до іншої громадської організації та рішення громадської організації, до якої приєднується Асоціація.

18.5. Про прийняття рішення щодо реорганізації Асоціації шляхом приєднання Асоціація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України.

18.6. У випадку порушення Асоціацією вимог ст.ст. 36, 37 Конституції України, ст..4 Закону України «Про громадські об’єднання» Асоціація може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації.

18.7. Заборона Асоціації має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про громадські об’єднання»  та виключення з відповідного державного реєстру.

18.8. У разі прийняття рішення про заборону Асоціації, майно, кошти та інші активи зараховуються до доходу бюджету.

18.9. Асоціація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Асоціації, створює ліквідаційну комісію для проведення припинення діяльності Асоціації як юридичної особи, а також приймає рішення про використання коштів та майна Асоціації після його саморозпуску (ліквідації) відповідно до цього Статуту.

18.10. Асоціація подає ( надсилає) рішення про саморозпуск Асоціації до уповноваженого органу з питань реєстрації.

18.11. При саморозпуску (ліквідації) Асоціації майно, кошти та інші активи, що залишаться після задоволення вимог кредиторів, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям, такого самого статусу, або зараховуються до доходу бюджету.

18.12. Члени Асоціації при процедурі саморозпуску (ліквідації) не мають права на отримання частки майна Асоціації. Доходи, майно (активи) Асоціації не підлягають розподілу між її членами і не можуть бути використані для вигоди будь-якого окремого члена Асоціації.

 

19.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

19.1.        Єдиним  статутним документом Асоціації є її Статут.

19.2.        Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Конференції Асоціації за наявності більше 3/4голосів членів (делегатів) Конференції. Зміни до Статуту Асоціації підлягають обов’язковій реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.