Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

ІІІ. Щодо формування Звітів FATCA

Питання 3.1. Клієнт фінансового агента (пасивна юридична особа-резидент), власник підзвітного рахунку, підлягає включенню до звітів за 2015-2020 роки. Чи правильно ми розуміємо, що підзвітні рахунки в IBAN-форматі необхідно відображати тільки за ті звітні періоди, коли рахунок отримав формат IBAN?

Протягом 2019 року банки України були зобов’язані самостійно здійснити зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку – не більше 14 символів (п. 3 Постанови Національного банку України № 162 від 28.12.2018 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 41 від 22.02.2019 та № 118 від 26.09.2019.

Згідно пп. 1 п. Е розділу ІІ Додатку І до Угода FATCA: «Якщо на підставі цієї перевірки такий рахунок ідентифікований як підзвітний американський рахунок до або на 31 грудня 2014 року, то звітна фінансова установа України повинна надати запитувану інформацію стосовно такого рахунку за 2014 рік у першому звіті щодо рахунку та у подальшому щорічно».

 

Питання 3.2. В якій валюті фінансові агенти повинні надати відомості щодо підзвітних рахунків?

Згідно п. 1 ч. B р. I Додатку І Угоди FATCA: "Всі суми визначаються у доларах США та мають визначатися як доларовий еквівалент інших валют".

"В цілях визначення залишку чи вартості фінансових рахунків, виражених у валюті, іншій, ніж долар США, звітна фінансова установа України повинна конвертувати порогові суми у доларах США, наведені у Додатку І, у таку іншу валюту з використанням офіційно опублікованого курсу валют, визначеного на останній день календарного року, що передує року, в якому звітна фінансова установа України визначає залишок чи суму" (п. 4 ч. С р. VI Додатку І Угоди FATCA).

 

Питання 3.3. Чи обов’язково дотримуватися порогової суми в 50 тис. дол. для рахунку?

Згідно умов Угоди FATCA потрібно дотримуватись порогової суми в 50 тис. дол. США, так як відповідно пункту 1 частини A розділу IІІ Додатку І Угоди FATCA: "Депозитний рахунок, якщо його залишок не перевищує 50 000 доларів США на кінець будь-якого календарного року або іншого відповідного звітного періоду" відноситься до рахунків, які не потребують перевірки, виявлення або звітування».

 

Питання 3.4. Які заходи має вжити фінансовий агент у разі відмови клієнта надавати форму самосертифікації або сертифікат податкового резидентства за формою W-8?

Враховуючи вимоги статей 14,69 Податкового кодексу та положень Угоди FATCA (у тому числі додатка І) для цілей виконання вимог Угоди FATCA при встановленні/моніторингу ділових відносин фінансові агенти повинні з'ясувати, чи клієнт не підпадає під дію Угоди FATCA. Для цього фінансові агенти запитують у клієнтів, чи мають вони відношення до США, шляхом надання для заповнення спеціального запитальника, розробленого Службою внутрішніх доходів США.

Відповідно до підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу за наявності у фінансового агента обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних, фінансовий агент зобов’язаний надіслати на адресу власника рахунка запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Ненадання власником рахунка протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту фінансового агента запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри фінансового агента, є підставою для відмови в подальшому наданні послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з ним. У разі розірвання договірних відносин з власником фінансового рахунка фінансовий агент повертає залишок коштів власнику такого рахунка та не несе відповідальності за спричинені власнику фінансового рахунка збитки, пов’язані з розірванням договірних відносин.

 

Питання 3.5.  Які підрозділи фінансового агента повинні здійснювати контроль щодо своєчасності та достовірності формування Звітів?

Контроль щодо своєчасності та достовірності формування Звітів FATCA повинні здійснювати підрозділи, які згідно посадових інструкцій та внутрішніх положень Банку відповідальні за цей напрямок.

 

Питання 3.6. Якщо фінансовим агентом не ідентифіковано TIN-код особи?

Згідно вимог Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), ратифікованої Законом України «Про ратифікацію» від 29 жовтня 2019 року №229-IX, та пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу України, Банки зобов’язані вживати обгрунтованих та належних у відповідних умовах (обставинах) заходів для перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) таких власників фінансових рахунків.

За наявності у фінансового агента обгрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних, фінансовий агент зобов’язаний надіслати на адресу власника рахунка запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри.

Відповідно до пункту 2 статті 2 Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA): «Інформація, яка має бути отримана стосовно кожного американського підзвітного рахунку кожної звітної фінансової установи України, і обмін якою має відбуватися:

a) ім’я та прізвище, адреса та ІНПП США кожної зазначеної американської особи, яка є власником такого рахунку, і у випадку неамериканського суб’єкта господарювання, якого після застосування процедур комплексної експертизи, викладеної в Додатку І, ідентифіковано як такого, що має одну чи більше контролюючих осіб, що є американською зазначеною особою, - назву, адресу і ІНПП США (якщо є) такого суб’єкта і кожної такої зазначеної американської особи».

 

Питання 3.7. Щодо правил складання звітів FATCA

Вимоги щодо правил складання звітів встановлені Порядком заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.08.2020 № 496 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.08.2020 за № 810/35093 (далі за текстом – Порядок).

Згідно з абзацом 3 пункту 5 Порядку, звіт про підзвітні рахунки заповнюється англійською мовою (латинськими буквами) та подається виключно в електронній формі одним XML-файлом, формат якого визначено у додатку 1 до Порядку, з дотриманням вимог щодо заповнення та подання XML-файлу, розміщених на вебсайті СВД США (https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-xml-schemas-and-business-rules-for-form-8966). В розділі «Як подати звіт в електронному вигляді» (стор. 3 Інструкції для форми № 8966 (2020) зазначено, що звітна особа повинна керуватися вимогами Публікації № 5124, з метою правильного заповнення елементів звіту. Інформація, як подати до СВД США  форму № 8966 в електронному вигляді представлена у Публікаціях № 5190 та № 5188.