Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Щодо відповідальності особи – нерезидента за здійснення операцій з постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість (далі – ПДВ), без реєстрації такої особи – нерезидента як платника ПДВ відповідно до статті 208 прим 1 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ)

опубліковано 22 грудня 2021 о 14:16

Щодо відповідальності особи – нерезидента за здійснення операцій з постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість (далі – ПДВ), без реєстрації такої особи – нерезидента як платника ПДВ відповідно до статті 2081 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ)

Regarding the liability of a non-resident for the supply of electronic services in the customs territory of Ukraine by natural persons, including natural persons-entrepreneurs, not registered as value added tax (hereinafter – VAT) payers, without registration of non-resident as VAT payer in accordance with Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine (hereinafter – the Code)

 

Відповідно до підпункту «д» підпункту 14.1.139 розділу І та пункту 180.1 статті 180 розділу V ПКУ для цілей оподаткування платником ПДВ є особа – нерезидент, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим платниками ПДВ, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг.

Статтею 2081 розділу V ПКУ визначено порядок оподаткування ПДВ електронних послуг, що постачаються нерезидентами фізичним особам, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Так, пунктом 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ передбачено реєстрацію особи – нерезидента як платника ПДВ. Така реєстрація може бути обов’язковою, у разі, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення нею операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, сукупно перевищує суму, еквівалентну 1000000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 0 годин 1 січня відповідного року.

Добровільна реєстрація як платника ПДВ передбачена для особи – нерезидента, яка вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, та якою не досягнуто передбаченого у пункті 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ обсягу.

При цьому, у разі встановлення контролюючим органом факту здійснення особою-нерезидентом операцій з постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим як платники ПДВ, без реєстрації такої особи-нерезидента як платника ПДВ відповідно до статті 2081 розділу V ПКУ, тягне за собою накладення контролюючим органом штрафу на таку особу-нерезидента у 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (пункт 117.5 статті 117 глави 11 розділу ІІ ПКУ).

Відповідно контролюючий орган надсилає до компетентного органу іноземної держави податкове повідомлення особі – нерезиденту, не зареєстрованій як платник, для інформування особи-нерезидента про обов’язок такої особи-нерезидента зареєструватися як платник ПДВ відповідно до статті 2081 ПКУ та сплатити суму штрафу за здійснення нею операцій з постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим як платники ПДВ, загальна сума від здійснення яких перевищила обсяг, передбачений пунктом 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ, без реєстрації такої особи-нерезидента як платника ПДВ відповідно до статті 2081 розділу V ПКУ.

До такого податкового повідомлення особі – нерезиденту додається розрахунок грошових зобов’язань.

Розмір штрафу у податковому повідомленні особі – нерезиденту, незареєстрованій як платник ПДВ, вказується в євро та доларах США, тому, особа-нерезидент може обрати одну із валют для сплати суми штрафу та сплатити її на відповідний валютний рахунок.

Відповідно до пункту 581.4 статті 581 глави 4 розділу ІІ ПКУ сума штрафу, зазначена у податковому повідомленні особі – нерезиденту, підлягає сплаті протягом 90 календарних днів, що настають за днем отримання такого податкового повідомлення, на відповідний валютний рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в уповноваженому банку,

або може бути оскаржена протягом 90 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення, шляхом подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, скарги у порядку, передбаченому пунктом 56.24 статті 56 глави 4 розділу ІІ ПКУ.

Скарга на податкове повідомлення особі – нерезиденту, не зареєстрованій як платник ПДВ, подається в порядку, встановленому міжнародними договорами України, а в разі відсутності міжнародного договору України з країною особи – нерезидента – у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

According to sub-clause "f" of sub-clause 14.1.139 of Section I and clause 180.1 of Article 180 of Section V of the Code for taxation purposes a VAT payer is a non-resident who does not have a permanent representative on the customs territory of Ukraine and supplies electronic services to natural persons, including natural persons-entrepreneurs who are not registered as VAT payers, including by providing access to electronic services through the electronic interface, providing technical, organizational, informational and other opportunities that are carried out using information technologies and systems, to establish contacts and agreements between sellers and buyers and / or provides such electronic services under intermediary agreements on its own behalf, but upon authorization of the electronic service provider.


The procedure for VAT taxation of electronic services supplied by non-residents to natural persons when the place of supply is located in the customs territory of Ukraine is stipulated by Article 2081 of Section V of the Code.

Registration of a non-resident as a VAT payer is stipulated by clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code. Such registration may be mandatory if, according to the results of the previous calendar year, the total amount of non-resident’s operations for the supply of electronic services to natural persons, the place of supply of which is located in the customs territory of Ukraine, exceeds the amount equivalent to UAH 1,000,000, which is calculated at the official exchange rate of Ukraine to foreign currency, established by the National Bank of Ukraine, effective at 0 o'clock on January 1 of the relevant year.

Voluntary registration as a VAT payer is provided for a non-resident who considers it appropriate to register voluntarily as a VAT payer and who has not reached the amount stipulated by clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code.

At the same time, in case the controlling body establishes the fact of non-resident operations on supply of electronic services to natural persons in the customs territory of Ukraine, including natural persons-entrepreneurs not registered as VAT payers, without registration of such non-resident as VAT payer pursuant to Article 2081 of Section V of the Code, fines are imposed by the controlling body on such a non-resident in the amount of 30 times the minimum wage established by law on January 1 of the reporting (tax) year (clause 117.5 of Article 117 of Chapter 11 of Section II of the Code).The controlling body sends a tax notice to the competent authority of a foreign state to a non-resident not registered as a payer to inform the non-resident of the obligation of such non-resident to register as a VAT payer pursuant to Article 2081 of the Code and pay a fine on the supply of electronic services in the customs territory of Ukraine to natural persons, including natural persons - entrepreneurs, not registered as VAT payers, the total amount of which exceeded the amount stipulated by clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code, without registration of such non-resident as VAT payer according to Article 2081 of Section V of the Code.

 


The calculation of monetary liabilities is attached to such tax notice to a non-resident.

The amount of fine in the tax notice to a non-resident who is not registered as a VAT payer is indicated in euros and US dollars, therefore, a non-resident can choose one of the currencies to pay the fine and pay it to the relevant currency account.

Pursuant to clause 581.4 of Article 581 of Chapter 4 of Section II of the Code, the amount of fine specified in the tax notice to a non-resident shall be paid within 90 calendar days following the date of receipt of such tax notice to the relevant currency account opened for the central executive body, which implements state policy in the field of treasury service of budget funds, in the authorized bank,

 

or may be appealed within 90 calendar days following the date of receipt of the tax notice by filing an appeal to the central executive body that implements state tax policy in the manner prescribed by clause 56.24 of Article 56 of Chapter 4 of Section II of the Code.

 

An appeal against a tax notice to a non-resident not registered as a VAT payer shall be filed in accordance with the procedure established by international agreements of Ukraine, and in the absence of an international agreement between Ukraine and the country of the non-resident - in accordance with the procedure established by the Cabinet of Ministers of Ukraine.