Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Щодо застосування відповідальності до особи – нерезидента, зареєстрованої як платник податку на додану вартість (далі – ПДВ), за порушення ним встановлених Податковим кодексом України (далі – ПКУ) термінів подання спрощеної податкової декларації з ПДВ

опубліковано 22 грудня 2021 о 13:18

Щодо застосування відповідальності до особи – нерезидента, зареєстрованої як платник податку на додану вартість (далі – ПДВ), за порушення ним встановлених Податковим кодексом України (далі – ПКУ) термінів подання спрощеної податкової декларації з ПДВ

Regarding the liability of a non-resident registered as a value added tax (hereinafter - VAT) payer, for violation of the deadlines set by the Tax Code of Ukraine (hereinafter – the Code) for submission of a simplified VAT return

 

Відповідно до пункту 2081.8 статті 2081 розділу V ПКУ особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ, складає спрощену податкову декларацію і подає її в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, незалежно від того, чи здійснювалося нерезидентом протягом звітного (податкового) періоду постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

У разі якщо особа-нерезидент, зареєстрована як платник ПДВ відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ, у встановлений термін не подає спрощену податкову декларацію, контролюючий орган, протягом 30 календарних днів після спливу встановлених термінів для такого подання направляє такому нерезиденту в передбаченому статтею 581 глави 4 розділу ІІ ПКУ порядку повідомлення про необхідність подання спрощеної податкової декларації, а також про суму штрафних санкцій за такі порушення (абзац перший пункту 2081.10 статті 2081 розділу V ПКУ).

Штрафні санкції у разі порушення строків подання спрощеної податкової декларації застосовуються згідно з главою 11 розділу II ПКУ (абзац другий пункту 2081.10 статті 2081 розділу V ПКУ).

Неподання або несвоєчасне подання особою – нерезидентом, зареєстрованою як платник ПДВ відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ, спрощеної податкової декларації з ПДВ, –

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені такою особою – нерезидентом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, –

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (пункт 120.1 статті 120 глави 11 розділу ІІ ПКУ).

Таким чином, у разі встановлення контролюючим органом факту неподання або несвоєчасного подання особою – нерезидентом, зареєстрованою як платник ПДВ відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ, спрощеної податкової декларації з ПДВ, таким контролюючим органом надсилається податкове повідомлення особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ, протягом 30 календарних днів після спливу встановлених термінів подання спрощеної податкової декларації з ПДВ (пункт 581.2 статті 581 глави 4 розділу ІІ ПКУ).

До такого податкового повідомлення особі – нерезиденту додається розрахунок грошових зобов’язань.

Розмір штрафу у податковому повідомленні особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ, вказується в іноземній валюті, яку такою особою – нерезидентом обрано при реєстрації як платника ПДВ для сплати ПДВ (євро або доларах США).

Відповідно до пункту 581.4 статті 581 глави 4 розділу ІІ ПКУ сума штрафу, зазначена у податковому повідомленні особі – нерезиденту, підлягає сплаті протягом 90 календарних днів, що настають за днем отримання такого податкового повідомлення, на відповідний валютний рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в уповноваженому банку,

або може бути оскаржена протягом 90 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення, шляхом подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, скарги у порядку, передбаченому пунктом 56.24 статті 56 глави 4 розділу ІІ ПКУ.

Скарга на податкове повідомлення особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ, подається в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації державною або англійською мовою.

In accordance with the clause 2081.8 of Article 2081 of Section V of the Code, a non-resident registered as a taxpayer in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code prepares a simplified tax return and submits it in electronic form through a special portal solution for non-resident users  who provides electronic services by means of electronic identification within 40 calendar days following the last calendar day of the reporting (tax) period, regardless of whether the non-resident provided electronic services, which place of supply is located in the customs territory of Ukraine, to natural persons during the reporting (tax) period.


If a non-resident registered as a VAT payer in accordance with paragraph 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code does not submit a simplified tax return within the prescribed period, the controlling body shall, within 30 calendar days after the deadline for such submission expired, send such non-resident a notice of the need to submit a simplified tax return pursuant to Article 581 of Chapter 4 of Section II of the Code as well as the amount of fine for such violations (paragraph one of clause 2081.10 of Article 2081 of Section V of the Code).

Fine in case of violation of the deadlines for submission of simplified tax return are applied in accordance with Chapter 11 of Section II of the Code (paragraph two of clause 2081.10 of Article 2081 of Section V of the Code).

Non-submission or late submission by a non-resident registered as a VAT payer in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code, a simplified VAT return, -

entail the imposition of a fine in the amount of 340 UAH for each such non-submission or late submission.

The same acts committed by such non-resident, to whom a fine for such violation was applied during the year -

entail the imposition of the fine in the amount of 1020 UAH for each such non-submission or late submission (clause 120.1 of Article 120 of Chapter 11 of Section II of the Code).

Thus, if the fact of non-submission or late submission of a simplified VAT return by a non-resident registered as a VAT payer in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code is identified by a controlling body, such controlling body sends a tax notice within 30 calendar days after the deadlines for submission of simplified VAT return expired (clause 581.2 of Article 581 of Chapter 4 of Section II of the Code).

 

 

The calculation of monetary liabilities shall be attached to such a tax notice to non-resident.


The amount of fine in the tax notice to a non-resident, registered as a VAT payer, is indicated in the foreign currency selected by such non-resident when registering as a VAT payer (euros or US dollars).


Pursuant to clause 581.4 of Article 581 of Chapter 4 of Section II of the Code, the amount of fine specified in the tax notice to a non-resident shall be paid within 90 calendar days following the date of receipt of such tax notice to the relevant currency account opened for the central executive body, which implements state policy in the field of treasury service of budget funds, in the authorized bank

 

or may be appealed within 90 calendar days following the date of receipt of the tax notice by filing an appeal to the central executive body that implements state tax policy in the manner prescribed by clause 56.24 of Article 56 of Chapter 4 of Section II of the Code.


Appeals on tax notice to a non-resident registered as a VAT payer are submitted in electronic form through a special portal solution for non-resident users who provide electronic services, by electronic identification in the national or English language.