Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Щодо проведення контролюючим органом камеральної спеціальної перевірки спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість (далі – ПДВ)

опубліковано 22 грудня 2021 о 11:19

Щодо проведення контролюючим органом камеральної спеціальної перевірки спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість (далі – ПДВ)

Regarding the desk special audit of the simplified value added tax (hereinafter – VAT) return carried out by the controlling body

Відповідно до пункту 2081.10 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ) спрощена податкова звітність з ПДВ підлягає виключно камеральній спеціальній перевірці.

Камеральною спеціальною перевіркою вважається перевірка, що проводиться у приміщенні контролюючого органу на підставі даних, зазначених у спрощеній податковій декларації з ПДВ, поданій особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник ПДВ відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ, а також отриманої відповідно до пункту 2081.10 статті 2081 розділу V ПКУ інформації.

Термін проведення камеральної спеціальної перевірки не може перевищувати 90 календарних днів, наступних за днем подання спрощеної податкової декларації з ПДВ.

За результатами камеральної спеціальної перевірки, у разі встановлення порушень, складається виключно податкове повідомлення, що містить детальний розрахунок податкового зобов’язання (за наявності) та штрафних фінансових санкцій, а також обставини вчиненого правопорушення, встановлені під час камеральної спеціальної перевірки, та граничні строки сплати грошового зобов’язання.

Порядок складання та направлення контролюючим органом податкового повідомлення визначено статтею 581 глави 4 розділу ІІ ПКУ.

При проведенні камеральної спеціальної перевірки спрощеної податкової декларації з ПДВ, поданої особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник ПДВ відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за рішенням керівника може витребувати в особи-нерезидента узагальнену інформацію про постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, про вартість поставлених послуг та терміни їх оплати.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може надсилати особі-нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ, запити на отримання узагальненої інформації (далі – електронний запит) в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на електронну адресу, зазначену нерезидентом при реєстрації як платника ПДВ.

В електронному запиті зазначаються:

перелік інформації, що запитується;

перелік документів, що пропонується надати;

строк та спосіб надання такої інформації;

наслідки ненадання або несвоєчасного надання відповіді на отриманий запит.

 

Відповідь на електронний запит надається особою-нерезидентом протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання такого запиту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

In accordance with clause 2081.10 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine (hereinafter – the Code) the simplified VAT return is a subject to desk special audit only.

 

Desk special audit is an audit conducted in the office of the controlling body on the basis of data specified in the simplified VAT return submitted by a non-resident, registered as a VAT payer in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code as well as information received in accordance with clause 2081.10 of Article 2081 of Section V of the Code.

The desk special audit period must not exceed 90 calendar days following the day of submission of the simplified VAT return.


Based on the results of desk special audit, in case violations identified, only a tax notice should be drawn up, containing a detailed calculation of the tax liability (if exists) and fine financial sanctions, as well as the circumstances of the violation identified during the desk special audit as well as monetary liability payment deadlines.

 

The procedure of preparing and sending a tax notice by the controlling body is determined by Article 581 of Chapter 4 of Section II of the Code.

During a desk special audit of a simplified VAT return submitted by a non-resident, registered as a VAT payer in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code, the central executive authority, that implements the state tax policy, by decision of the head, may request from non-resident a generalized information on the supply of electronic services to natural persons in the customs territory of Ukraine as well as the cost of services provided and the terms of payment.


The central executive authority, that implementes the state tax policy, may send to a non-resident, registered as a VAT payer, requests  on generalized information in electronic form (hereinafter – e-request) thought a special portal solution for non-resident users, who provide electronic services, with simultaneous notification on e-mail address indicated by a non-resident during registration as s VAT payer.

In the e-request the following information is indicated:

list of requested information;

list of documents to be provided;

time frames and ways of providing such information;

consequences of non-submission or late submission of request response.


The response to the e-request shall be provided by a non-resident within 30 calendar days from the day following the day of receipt of such request in electronic form through a special portal solution for non-resident users, who provide electronic services.