Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

ПОРЯДОК заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість

опубліковано 22 грудня 2021 о 10:20

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
21 жовтня 2021 року № 555

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28 грудня 2022 року № 463)

IT IS RATIFIED
Order of Ministry of finance of Ukraine
on October, 21, 2021 № 555

(as amended by the of the Ministry of Finance

of Ukraine December 28, 2022 № 463)

ПОРЯДОК
заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість

ORDER
of filling in and submitting the simplified tax reporting on value added tax

I. Загальні положення

I. The general terms

1. Цей Порядок визначає особливості заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість (далі – податкова звітність), дія якого поширюється на осіб-нерезидентів, зареєстрованих як платники податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

1. This Order determines the peculiarities of filling in and submitting the simplified tax reporting on value added tax (hereinafter – tax reporting), which applies to non-residents, that are registered as payers of value added tax in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine  (hereinafter – the Code).

2. Подання спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено абзацом третім пункту 49.2 статті 49 розділу II та пунктом 2081.8 статті 2081 розділу V Кодексу.

2. The submission of the simplified tax return on value added tax (hereinafter – the return) is provided for in the third paragraph of clause 49.2 of Article 49 of Section II and clause 2081.8 of Article 2081 of Section V of the Code.

3. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок) у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість, самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, передбачено підпунктом 2081.8.1 пункту 2081.8 статті 2081 розділу V Кодексу.

3. Submission of clarifying calculation of value added tax liabilities to the simplified return in connection with the correction of the self-identified errors (hereinafter – clarifying calculation) if, in future tax periods, (taking into account limitations specified in the Article 102 Section II of the Code), a non-resident person, registered as a value added tax payer, independently discovers the errors that the return contains, which was previously submitted by him, provided for in sub-clauses 2081.8.1 of clause  2081.8 of Article  2081 Section V of the Code.

4. До спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість належить:

спрощена податкова декларація з податку на додану вартість;

уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

 

4. Simplified value added tax reporting includes:

simplified value added tax return;

clarifying calculation of tax liabilities from value added tax to the simplified tax return in connection with the correction of self-identified errors.

 

5. Податкову звітність подає особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, визначені підпунктом 14.1.565 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, місце постачання яких розташоване на митній території України, шляхом електронної ідентифікації.

5. Tax reporting is submitted by a non-resident, registered as a value added tax payer in accordance with a clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code, in electronic form through a special portal solution for non-resident users, providing electronic services specified in sub-clause 14.1.565 of clause 14.1 of Article 14 Section I of the Code, a place of supply of which is located in the customs territory of Ukraine, by means of electronic identification.

II. Звітний (податковий) період та строки подання декларації

II. Reporting (tax) period and deadlines for filling in the return

1. Звітний (податковий) період дорівнює одному календарному кварталу.

Останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається першим днем кварталу, в якому анульовано реєстрацію особи-нерезидента як платника податку на додану вартість, та закінчується днем анулювання реєстрації особи нерезидента як платника податку на додану вартість.

1. The reporting (tax) period is equal to one calendar quarter.

The last reporting (tax) period is a period that begins on the first day of the quarter, in which the registration of non-resident as a value added tax payer is cancelled and ends on the day of cancellation of non-resident registration as a value added tax payer.

2. Особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, складає і подає декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, незалежно від того, чи здійснювалося нерезидентом протягом звітного (податкового) періоду постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

2. A non-resident, registered as a value added tax payer in accordance with clause 2081.2 of Article of a 2081 of Section V of the Code, prepares and submits a return within 40 calendar following the last calendar day of the reporting (tax) period, regardless of whether reporting (tax) period for the supply of electronic services to natural persons, when the place of supply is located on the customs territory of Ukraine.

III. Порядок оформлення та подання податкової звітності

III. The procedure of registration and submission of tax reporting

1. Декларація подається особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, або представником нерезидента, якого електронно дистанційно ідентифіковано, у визначений у пункті 2 розділу II цього Порядку строк за формою, затвердженою на дату подання.

1. The return is submitted by a non-resident, registered as a value added tax payer or a representative of a non-resident that is electronically remotely identified, within the period specified in clause 2 of Section II of this Procedure in the form approved on the date of submission.

2. Декларація та уточнюючий розрахунок до неї заповнюються державною або англійською мовою.

2. The return and clarifying calculation to it should be filled in the national or English languages.

3. Форми декларації та уточнюючого розрахунку розміщуються на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

3. Forms of return and clarifying calculation are placed on a special portal solution for non-resident users who provide electronic services.

4. Усі показники у податковій звітності проставляються в іноземній валюті (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

4. All indicators in the tax reporting are put in foreign currency (euro or US dollar) that is chosen at registration by the taxpayer and in which the tax is paid with appropriate rounding according to the generally established rules.

5. Особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість, самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає у податковій звітності.

У рядках розділу I податкової звітності, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

5. A non-resident, registered as a value added tax payer independently calculates the amount of tax liability, which is indicated in tax reporting.

In the lines of Section I of the tax reporting that are not filled, zeros, dashes and other signs or symbols are not affixed.

6. Податкове зобов’язання, самостійно визначене особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, вважається узгодженим з дня подання декларації до контролюючого органу і не може бути оскаржене платником податку в адміністративному або судовому порядку.

6. A tax liability independently determined by a non-resident registered as a value added tax payer, is considered agreed upon from the date of submitting the return to the controlling body and may not be challenged by the taxpayer in the administrative or judicial proceedings.

7. Після подання декларації за звітний (податковий) період особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість, має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий саме період подати звітну нову декларацію з виправленими показниками.

7. After submitting the return for the reporting (tax) period, a non-resident, registered as a value added tax payer, has the right to submit a new reporting return with corrected indicators before the deadline for submitting the return for the same period.

IV. Порядок заповнення декларації

IV. The Procedure of filling in the return

1. Декларація складається із вступної частини, службових полів та одного розділу.

1. The return consists of introduction, service fields and one section.

2. Вступна частина.

У полі для відміток про тип декларації (рядки 011, 012) у четвертій колонці проставляється позначка х у рядку поля, яке відповідає типу декларації (звітна або звітна нова). Третя колонка поля містить код типу декларації, п’ята - назву типу декларації.

Звітна нова декларація - декларація з виправленими показниками, яка подається особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, після подання декларації за звітний (податковий) період до закінчення граничного терміну подання декларації за такий саме період.

У рядку 02 декларації вказується звітний (податковий) період, за який подається декларація, заповнюється у такій послідовності: рік (чотири цифри), квартал (одна цифра).

У рядку 03 декларації вказується найменування особи-нерезидента, зареєстрованої платником податку на додану вартість.

У рядку 04 декларації вказується індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку.

У рядку 05 декларації вказується іноземна валюта (євро або долар США), в якій декларується та сплачується податок.

У полі для відміток про вид іноземної валюти (євро або долар США) у четвертій колонці проставляється позначка „х” у рядку поля, яке відповідає виду іноземної валюти. Третя колонка поля містить код виду іноземної валюти (051, 052), п’ята - назву виду іноземної валюти (євро, долар США).

2. Introduction.

In the field for marks on the type of return (lines 011, 012) in the fourth column the mark "х" is put in the line of the field corresponding to the type of return (reporting or new reporting). The third column of the field contains the code of return type, fifth – the name of the return type.

New reporting return is the return with the corrected indicators, which is submitted by a non-resident, registered as a value added tax payer, after submitting the return for reporting (tax) period before the deadline for submission of the return for the same period.

Line 02 of the return indicates a reporting (tax) period for which the return is submitted, is filled in the following sequence: year (four numbers), quarter (one number).

Line 03 of the returns indicates the name of non-resident, registered as a value added tax payer.

Line 04 of the return indicates the heridual tax number of non-resident, registered as a taxpayer.

Line 05 of the return indicates the foreign currency (euro or US dollar) in which a tax is declared and paid.

In the field for marks on the type of foreign currency (euro or US dollar) in a fourth column there shall be mark "х" in the filled line that corresponds to the type of foreign currency. The third column of the field contains the code of type of foreign currency (051, 052), the fifth one – the name of the type of foreign currency (euro, US dollar).

3. Розділ І „Розрахунок податкових зобов’язань за звітний (податковий) період”:

1) у колонці 3 рядка 1 „Договірна вартість постачання електронних послуг (без податку на додану вартість)” декларації вказується загальна сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість) за операціями, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, та/або за операціями, що звільнені від оподаткування, в іноземній валюті (євро або долар США);

2) у колонці 3 рядка 1.1 „за операціями, що підлягають оподаткуванню” декларації вказується сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, в іноземній валюті (євро або долар США);

3) у колонці 3 рядка 1.2 „за операціями, що звільнені від оподаткування” декларації вказується сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість), звільнених від оподаткування податком на додану вартість, в іноземній валюті (євро або долар США);

4) у колонці 3 рядка 2 „Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету” декларації зазначається сума податку на додану вартість (20 відсотків від бази оподаткування), нарахована за операціями з постачання електронних послуг в іноземній валюті (євро або долар США), яка підлягає сплаті до бюджету.

Сума договірної вартості постачання електронних послуг (за операціями, що підлягають оподаткуванню, та/або за операціями, що звільнені від оподаткування) та сума податку на додану вартість зазначаються в тій іноземній валюті (євро або долар США), інформацію про яку особа – нерезидент зазначила у заяві про реєстрацію як платника податку, поданій відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, та у четвертій колонці (рядків 051, 052) рядка 05 декларації.

База оподаткування операцій з постачання електронних послуг особою – нерезидентом, зареєстрованою платником податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, визначається з огляду на вартість таких послуг.

(пункт 3 зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2022 р. № 463)

3. Section I "Calculation of tax liabilities for reporting period":

 

1) in column 3 of line 1 "Contractual cost of supply of electronic services (excluding a value added tax)" of the return the total amount (contractual cost) of the supply of electronic services (excluding a value added tax) is indicated for transactions subject to value added tax and/or for tax-exempt transactions in foreign currency (euro or US dollar);

 

2) in column 3 line 1.1 "for taxable transactions" of the return, the amount (contractual value) of the supply of electronic services (excluding value added tax) subject to value added tax is indicated in foreign currency (euro or US dollar);

3) in column 3 line 1.2 "for transactions exempted from taxation" of the return, the amount (contractual value) of the supply of electronic services (excluding value added tax) exempted from value added tax is indicated in foreign currency (euro or US dollar);

 

4) in column 3 line 2 "Amount of value added tax to be paid to the budget” of the return the amount of VAT (20 percent of the tax base), accrued on transactions on the supply of electronic services to be paid to the budget is indicated in foreign currency (euro or US dollar).

The amount of contractual value of supply of electronic services (for taxable transactions and/or for tax-exempt transactions) as well as the amount of value added tax are indicated in that foreign currency (euro or US dollar), which was specified by a non-resident in the Application on registration as a taxpayer, submitted in accordance with the sub-clause 2081.2 of Article 2081 Section V of the Code, as well as in column 4 (lines 051, 052) of the line 5 of the return.

Tax base for the provision of electronic services by the non-resident, registered as a VAT payer in accordance with the sub-clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code, is determined with reference to the value of such services.

 

(Clause 3 as amended by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 12/28/2022 № 463)

 

4. Сума податкового зобов’язання, зазначена особою-нерезидентом, зареєстрованою платником податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, підлягає сплаті в іноземній валюті (євро або долар США) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого пунктом 2081.8 статті 2081 розділу V Кодексу для подання декларації, на валютний рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в уповноваженому банку.

Реквізити такого валютного рахунку розміщуються на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

4. The amount of tax liabilities, specified by a non-resident, registered as a value added tax payer in accordance with a clause 2081.2 of Article 2081, Section V of the Code, shall be paid in foreign currency (euro or US dollar) within 30 calendar days following the last day of the deadline provided by in clause 2081.8 of Article 2081 of Section V of the Code for the submission of the return, to a currency account opened for the central executive body, which implements state policy in the field of treasury service of budget funds, at the authorized bank.

The details of such currency account are posted on the special portal solution for non-resident users that provide electronic services.

5. У спеціальному полі „Відмітка про подання декларації за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником ПДВ” декларації проставляється позначка „х” у разі подання декларації за останній звітний (податковий) період особою-нерезидентом, реєстрацію платником податку на додану вартість якої анульовано у такому періоді.

Подання декларації за останній звітний (податковий) період та сплата податкового зобов’язання, зазначеного у такій декларації, здійснюється у порядку та строки, визначені статтею 2081 розділу V Кодексу.

5. In the special field of the return "Mark on the submission of return for last reporting (tax) period in case of cancellation of registration of VAT payer", a mark "х" shall be put in case of submitting the return for the last reporting (tax) period by a non-resident, whose registration by the value added tax payer is cancelled during this period.

Submission of the return for the last reporting (tax) period and payment of the tax liability specified in such return shall be carried out in accordance with the procedure and deadlines specified by the Article 2081 of Section V of the Code.

6. Дата складання податкової звітності заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри).

6. The date of tax reporting is filled in numbers in the following order: day of the month (two numbers), month (two numbers), year (four numbers).

V. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку

V. The Procedure for submission of clarifying calculation

1. Уточнюючий розрахунок може бути поданий у випадку, передбаченому абзацом сьомим підпункту 2081.8.1 пункту 2081.8 статті 2081 розділу V Кодексу, з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу, за формою, затвердженою на дату подання уточнюючого розрахунку.

1. The clarifying calculation may be submitted in case, provided for in the seventh paragraph sub-clause 2081.8.1 of clause 2081.8 of Article 2081 Section V of the Code, subject to the limitations periods, specified in the Article 102 of Section II of the Code, in the form approved on the date of submission.

2. Уточнюючий розрахунок складається із вступної частини, службових полів та одного розділу.

2. The clarifying calculation consists of introduction, official fields and one section.

3. Вступна частина.

У рядку 02 уточнюючого розрахунку звітний (податковий) період, за який вносяться зміни до показників декларації, заповнюється у такій послідовності: рік (чотири цифри), квартал (одна цифра).

У рядку 03 уточнюючого розрахунку вказується найменування особи-нерезидента, зареєстрованої платником податку на додану вартість.

У рядку 04 уточнюючого розрахунку вказується індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку.

У рядку 05 уточнюючого розрахунку вказується іноземна валюта (євро або долар США), в якій сплачується податок та яку зазначено у декларації звітного (податкового) періоду, за який вносяться зміни.

У полі для відміток про вид іноземної валюти (євро або долар США) у четвертій колонці проставляється позначка „х” у рядку поля, яке відповідає виду іноземної валюти. Третя колонка поля містить код виду іноземної валюти (051, 052), п’ята - назву виду іноземної валюти (євро, долар США).

3. Introduction.

Line 02 of the clarifying calculation, the reporting (tax) period, for which changes are made to the indicators of the return, is filled in the following sequence: year (four numbers), quarter (one number).

Line 03 of the clarifying calculation indicates the name of the non-resident, registered as a value added tax payer.

Line 04 of the clarifying calculation indicates the individual tax number of the non-resident, registered as a taxpayer.

Line 05 of the clarifying calculation indicates the foreign currency (euro or US dollar), in which the tax is paid and which is specified in the return of reporting (tax) period for which the changes are made.

In the field for marks on the type of foreign currency (euro or US dollar) in the fourth column a mark "х" shall be put in the field line that corresponds to the type of foreign currency. The third column of the field contains the code of the type of foreign currency (051, 052), the fifth one – the name of type of foreign currency (euro, US dollar).

4. Розділ I „Розрахунок уточнених податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок”:

1) у колонці 3 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за такий звітний період раніше вносились зміни, у колонці 3 відображаються відповідні показники колонки 4 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється;

2) у колонці 4 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення;

3) у колонці 5 уточнюючого розрахунку відображається різниця суми помилки (графа 4 – графа 3).

(пункт 4 зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України

від 28.12.2022 р. № 463)

4. Section I "Calculation of adjusted tax liabilities with reference to correction of self-identified mistakes":

1) in column 3 of the adjusted calculations the relevant return indicators of the reporting period being adjusted are reflected. If the return for appropriate reporting period were adjusted before, in column 3 the relevant indicators are indicated from column 4 of recently adjusted calculations to the return of the reporting (tax) period, being adjusted.

2) in column 4 of adjusted calculations relevant adjusted data is reflected;

3) in column 5 of adjusted calculations the error amount difference is reflected (difference between column 4 and column 3).

(Clause 4 as amended by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 12/28/2022 № 463)

 

5. Сума податкового зобов’язання, зазначена особою-нерезидентом в уточнюючому розрахунку, підлягає сплаті протягом 30 календарних днів, що настають за днем подання такого уточнюючого розрахунку, а сума надміру сплаченого податку, зазначена особою-нерезидентом в уточнюючому розрахунку, автоматично зараховується у рахунок сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів і не може бути повернута на рахунок особи-нерезидента.

5. The amount of tax liability, specified by the non-resident in the clarifying calculation is payable within 30 calendar days following the date of submission of such clarifying calculation, and the amount of overpaid tax, specified by the non-resident in the clarifying calculation is automatically credited to the account of payment of VAT liabilities of the following reporting (tax) periods and cannot be refunded to the account of non-resident.

_________________

Примітка / remark у разі наявності розбіжностей між текстом викладених норм Порядку українською та англійською мовами, текст норм Порядку українською мовою має переважну силу / in case of discrepancies between Ukrainian and English versions of the Order’s norms, the Ukrainian text of the Order’s norms shall prevail.