Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Витяг з Податкового кодексу України, норми якого стосуються реєстрації платниками ПДВ осіб-нерезидентів, які постачають електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України

Витяг

з Податкового кодексу України,

норми якого стосуються реєстрації платниками ПДВ осіб-нерезидентів, які постачають електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 14. Визначення понять

14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:

14.1.139. особа для цілей розділу V цього Кодексу - будь-яка із зазначених нижче осіб:

д) особа-нерезидент, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг.

Положення цього підпункту не поширюється на нерезидентів, які:

постачають електронні послуги за посередницькими договорами, у разі якщо у рахунках (квитанціях), наданих замовникам електронних послуг, визначено перелік таких електронних послуг та їх фактичного постачальника;

здійснюють виключно обробку платежів за електронні послуги і не беруть участі у наданні таких електронних послуг;

постачають електронні послуги безпосередньо через своє постійне представництво в Україні.

… 

EXTRACT

from the Tax Code of Ukraine on registration of non-resident as VAT payers who supply electronic services to individuals with the place of supply in the customs territory of Ukraine

 

 

SECTION I. GENERAL PROVISIONS

Article 14. Definitions

14.1. In this Code, the terms are used in the following sense:

14.1.139. a person for the purposes of Section V of this Code - any of the following persons:

f) non-resident who does not have a permanent representative office and supplies electronic services to individuals, including natural persons - entrepreneurs, not registered as VAT payers, including by providing access to electronic services through an electronic interface, providing technical, organizational, informational and other capabilities that are carried out using information technology and systems, to establish contacts and agreements between sellers and buyers and/or provides such electronic services under intermediary agreements on its own behalf, but upon authorization of the electronic service provider. 

 

The provisions of this sub-clause do not apply to non-residents who:

supply electronic services under intermediary agreements, if the invoices (receipts) provided to customers of electronic services specify the list of such electronic services and their actual supplier;

carry out exclusively processing of payments for electronic services and do not participate in the provision of such electronic services;

provide electronic services directly through their permanent representative office in Ukraine.

 

РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ

ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб

64.5.

У разі реєстрації особи-нерезидента як платника податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 цього Кодексу одночасно автоматично здійснюється взяття на облік такої особи-нерезидента.

Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб

67.5.

У разі анулювання реєстрації особи-нерезидента як платника податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.3 статті 2081 цього Кодексу одночасно автоматично здійснюється зняття з обліку такої особи-нерезидента.

Особа-нерезидент, у якої на дату анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.3 статті 2081 цього Кодексу наявний податковий борг або не виконані податкові зобов'язання, автоматично знімається з обліку після погашення боргу та виконання зобов'язань, визначених цим Кодексом.

 

SECTION II. ADMINISTRATION OF TAXES, FEES, PAYMENTS

CHAPTER 6. ACCOUNTING OF TAXPAYERS

Article 64. Registration of legal entities and separate subdivisions of legal entities

64.5.

In the case of registration of a non-resident as a value added tax payer in accordance with paragraph 2081.2 of Article 2081 of this Code, the registration of such non-resident is automatically carried out at the same time.

Article 67. The bases and the procedure of deregistration in controlling bodies of legal entities, their separate divisions and self-employed persons

67.5.

In case of cancellation of registration of a non-resident as a VAT payer in accordance with clause 2081.3 of Article 2081 of Section V of the Code, such non-resident shall be automatically deregistered at the same time.

A non-resident who on the date of cancellation of registration as a VAT payer in accordance with clause 2081.3 of Article 2081 of Section V of the Code has a tax debt or unfulfilled tax liabilities, is automatically deregistered after debt repayment and fulfilment of liabilities under the Code.

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Стаття 180. Платники податку

180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:

9) особа, визначена у підпункті "д" підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Стаття 2081. Оподаткування електронних послуг, що постачаються нерезидентами фізичним особам, місце постачання яких розташоване на митній території України

2081.1. Цією статтею встановлюються правила оподаткування електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, у разі постачання таких послуг фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю, яку не зареєстровано як платника податку (далі у цій статті - фізична особа), особою-нерезидентом, яка визначена підпунктом "д" підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу і яку зареєстровано як платника податку відповідно до пункту 2081.2 цієї статті.

Якщо електронні послуги на митній території України постачаються фізичній особі через посередника, то для цілей оподаткування цим податком вважається, що посередник є постачальником таких електронних послуг. На такого посередника, якщо він є особою-нерезидентом, поширюються правила оподаткування, встановлені цією статтею. Положення цього абзацу не поширюються на осіб-нерезидентів, які постачають електронні послуги за посередницькими договорами у разі, якщо у рахунках (квитанціях), наданих замовникам електронних послуг, визначено перелік таких електронних послуг та їх фактичного постачальника.

2081.2. Реєстрація як платника податку особи-нерезидента, який постачає електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України, здійснюється на підставі заяви про реєстрацію як платника податку такої особи-нерезидента.

Особа-нерезидент зобов'язана подати заяву про реєстрацію як платника податку, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення нею операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, сукупно перевищує суму, еквівалентну 1000000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 0 годин 1 січня відповідного року. Така заява подається до 31 березня включно відповідного календарного року, наступного за роком, у якому така особа-нерезидент досягла передбаченого у цьому пункті обсягу.

Особа-нерезидент, яка не досягла передбаченого у цьому пункті обсягу, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, може подати заяву про реєстрацію як платника податку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку звітного (податкового) періоду, з якого така особа-нерезидент вважатиметься платником податку.

Заява про реєстрацію як платника податку разом із копіями витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації такої особи-нерезидента, та документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації.

У заяві про реєстрацію як платника податку зазначаються інформація щодо реєстрації нерезидента у країні нерезидента, ідентифікаційні дані нерезидента, нерезидента, який буде підлягати електронній ідентифікації, дані щодо його представника, електронна адреса, причина реєстрації, інформація щодо підтвердження факту та періоду досягнення суми операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, визначеної для обов'язкової реєстрації платником податку відповідно до абзацу другого цього пункту, а також іноземна валюта (євро або долар США), в якій особа-нерезидент буде сплачувати податок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду заяви про реєстрацію як платника податку та/або поданих документів встановлено, що особа не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, абзацом другим пункту 2081.2 статті 2081 цього Кодексу, або існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 2081.3 цього Кодексу, а також якщо під час подання заяви не дотримано порядок, встановлений цим пунктом.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом трьох робочих днів після надходження заяви повинен зареєструвати особу-нерезидента платником податку та в той самий термін направити такій особі-нерезиденту через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про реєстрацію як платника податку, інформацію про:

а) реєстрацію платником податку;

б) індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку;

в) звітний (податковий) період, граничні строки подання податкової звітності з податку та граничні строки і порядок сплати податкових зобов'язань.

Особа-нерезидент, зазначена у цьому пункті, вважається зареєстрованою як платник податку з дати внесення запису до реєстру платників податку у разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку або з першого числа звітного (податкового) періоду, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, заяви про реєстрацію як платника податку, у разі добровільної реєстрації.

Протягом 180 календарних днів з дати реєстрації особи-нерезидента як платника податку така особа-нерезидент направляє до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, офіційний лист, в якому підтверджує відомості, надані при реєстрації як платника податку, у тому числі про свій ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) та про представника нерезидента, якого електронно дистанційно ідентифіковано.

У разі якщо в особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку, відбуваються будь-які зміни в облікових відомостях, така особа-нерезидент повідомляє про зміни в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом подання заяви для перереєстрації протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку.

Форма заяви про реєстрацію особи-нерезидента як платника податку, визначена абзацом першим цього пункту, та форма внесення змін до облікових відомостей встановлюються державною та англійською мовами та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Реєстрація нерезидента як платника податку та взаємодія такої особи-нерезидента з контролюючим органом здійснюються шляхом електронної ідентифікації з використанням доменного імені нерезидента та/або, за бажанням особи-нерезидента, з використанням інших дозволених технологій електронної ідентифікації платника податків, визначених для цілей цього Кодексу. Порядок електронної ідентифікації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, його офіційний переклад англійською мовою розміщується на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

2081.3. Анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента здійснюється на підставі:

1) заяви про анулювання реєстрації як платника податку (далі - заява про анулювання реєстрації), яка подається в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації;

2) рішення контролюючого органу, якщо:

особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, за чотири послідовні звітні (податкові) періоди не подає до контролюючого органу спрощених податкових декларацій з податку та/або подає такі декларації, що свідчать про відсутність постачання електронних послуг;

припинено діяльність (ліквідовано) особи-нерезидента в країні реєстрації нерезидента.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом трьох робочих днів після надходження заяви про анулювання реєстрації або прийняття рішення про анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента повинен направити такій особі-нерезиденту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену у заяві про анулювання реєстрації, інформацію про:

дату, з якої реєстрація як платника податку особи-нерезидента буде анульована;

наслідки анулювання реєстрації як платника податку;

строки подання податкової звітності з податку за останній звітний (податковий) період та строки і порядок сплати податкових зобов'язань з податку за останній звітний (податковий) період.

Заява про анулювання реєстрації подається особою-нерезидентом у відповідному звітному (податковому) періоді не пізніше, ніж за три робочі дні до його закінчення. У разі порушення зазначеного у цьому абзаці строку вважається, що така заява подана у перший день наступного звітного (податкового) періоду.

Анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента відбувається останнім днем звітного періоду, в якому подано заяву про анулювання реєстрації, прийнято рішення, передбачене цим пунктом, або з дати припинення діяльності особи-нерезидента в країні нерезидента. При цьому сума надміру сплаченого податку особою-нерезидентом не підлягає поверненню з державного бюджету.

Подання спрощеної податкової декларації за останній звітний (податковий) період та сплата податкового зобов'язання, зазначеного у такій декларації, здійснюються у порядку та строки, визначені цією статтею.

Зазначене у цьому пункті правило щодо анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента не застосовується, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення ним операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, сукупно перевищує суму, еквівалентну 1000000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 0 годин 1 січня відповідного року, крім випадку припинення діяльності особи-нерезидента в країні нерезидента.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом трьох робочих днів після надходження заяви про анулювання реєстрації як платника податку від особи-нерезидента, реєстрації як платника податку якого не підлягає анулюванню, повинен направити такій особі-нерезиденту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про анулювання реєстрації, інформацію про:

відмову в анулюванні реєстрації як платника податку;

причини такої відмови.

Форма заяви про анулювання реєстрації, визначена абзацом другим цього пункту, форми рішення про анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента та рішення про відмову в анулюванні реєстрації як платника податку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Порядок прийняття рішення про анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента та рішення про відмову в анулюванні реєстрації як платника податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, його офіційний переклад англійською мовою розміщується на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

 

SECTION V. VALUE ADDED TAX

Article 180. Taxpayers

180.1. For tax purposes, the taxpayer is:

9) the person specified in sub-clause "f" of sub-clause 14.1.139 of clause 14.1 of Article 14 of this Code.

… 

Article 2081. Taxation of electronic services supplied by non-residents to natural persons when the place of supply is located in the customs territory of Ukraine

2081.1. This article establishes the rules of taxation of electronic services, the place of supply of which is located in the customs territory of Ukraine, in the case of supply of such services to a individual, including a natural person-entrepreneur who is not registered as a taxpayer (hereinafter - individual), by non-resident, which is defined by sub-clause "f" of sub-clause 14.1.139 of clause 14.1 of Article 14 of this Code and which is registered as a taxpayer in accordance with clause 2081.2 of this Article. 

If electronic services are supplied in the customs territory of Ukraine to an individual through an intermediary, then for the purposes of taxation by this tax it is considered that the intermediary is a provider of such electronic services. Such intermediary, if it is a non-resident, shall be subject to the tax rules established by this Article. The provisions of this paragraph do not apply to non-residents who provide electronic services under intermediary agreements if the invoices (receipts) provided to customers of electronic services specify the list of such electronic services and their actual provider. 

2081.2. Registration as a taxpayer of a non-resident who provides electronic services to individuals when the place of supply is located in the customs territory of Ukraine is carried out on the basis of an application for registration as a taxpayer of such a non-resident.

Non-resident is obliged to apply for registration as a taxpayer if, according to the results of the previous calendar year, the total amount from its supply of electronic services to individuals, when the place of supply is located in the customs territory of Ukraine, exceeds the equivalent of UAH 1,000,000. which is calculated at the official exchange rate of Ukraine to foreign currency, set by the National Bank of Ukraine, effective at 0 o'clock on January 1 of the year. Such application shall be submitted by March 31 inclusive of the relevant calendar year following the year in which such non-resident has reached the amount provided for in this clause. 

Non-resident who has not reached the amount provided for in this clause, considers it appropriate to voluntarily register as a taxpayer, may apply for registration as a taxpayer no later than 10 calendar days before the reporting (tax) period from which such non-resident will be considered a taxpayer. 

Application for registration as a taxpayer together with copies of an extract from the business register (trade, banking or other register, which records the state registration of the company, organization) issued in the country of registration of such non-resident and a document confirming the identification (registration, business) number (code) of a non-resident in the country of registration, if the extract from the relevant business register does not contain information about such number (code), is submitted to the central executive body that implements state tax policy in electronic form by electronic identification through a special portal solution for non-resident users, who provide electronic services. 

The application for registration as a taxpayer shall contain information on the registration of a non-resident in the non-resident's country, identification data of the non-resident, who will be electronically identified, data on its representative, e-mail address, reason for registration, information to confirm the fact and period of supply electronic services specified for mandatory registration as a taxpayer in accordance with the second paragraph of this clause, as well as foreign currency (euro or US dollar) in which the non-resident will pay the tax. 

Central executive body that implements state tax policy shall refuse to register a person as a taxpayer if, based on the consideration of the application for registration as a taxpayer and / or submitted documents, it is established that the person does not meet the requirements of Article 180, second paragraph of clause 2081.2 of Article 2081 of this Code, or there are circumstances that are grounds for cancellation of registration in accordance with clause 2081.3 of Article 2081 of this Code, and the procedure specified by this clause has not been followed during the submission of application.

If there are no basis for refusal to register a person as a taxpayer, the central executive body that implements state tax policy must register a non-resident as a taxpayer within three working days after receipt of the application and send to such non-resident through a special portal solution for non-resident users, who provide electronic services, with simultaneous notification to the e-mail address specified in the application for registration as a taxpayer, the following information on: 

a) registration as a taxpayer;

b) individual tax number of a non-resident registered as a taxpayer;

c) reporting (tax) period, deadlines for submission of simplified tax returns and deadlines and procedure for payment of tax liabilities.

The non-resident specified in this clause shall be considered registered as a taxpayer either from the date of entry in the register of taxpayers in case of mandatory registration of a person as a taxpayer, or from the first day of the reporting (tax) period following the expiration of 10 calendar days after submission of an application for registration as a taxpayer to the central executive body that implements state tax policy, in case of voluntary registration. 

Within 180 calendar days from the date of registration of a non-resident as a taxpayer, such non-resident shall send to the central executive body that implements state tax policy an official letter confirming the information provided during registration as a taxpayer, including his identification (registration, business) number. (code) and a representative of a non-resident who is electronically remotely identified. 

If a non-resident registered as a taxpayer undergoes any changes in the credentials, such non-resident shall notify about the changes in electronic form through a special portal solution for non-resident users who provide electronic services by submitting an application for re-registration within 10 working days following the day when the data on the taxpayer changed. 

The form of application for registration of a non-resident as a taxpayer, defined in the first paragraph of this clause, and the form of amendments to the credentials shall be established in national and English language and approved by the central executive body responsible for forming and implementing state financial policy. 

Registration of a non-resident as a taxpayer and interaction of such non-resident with the controlling body shall be carried out by electronic identification using the non-resident domain name and/or optional for a non-resident using other permitted technologies of taxpayer electronic identification defined for the purposes of the Code. The procedure of electronic identification is approved by the central executive body responsible for forming and implementing state financial policy, its official translation into English is posted on a special portal solution for non-resident users who provide electronic services.  

2081.3. Cancellation of registration as a taxpayer of a non-resident is carried out on the basis of:

1) applications for cancellation of registration as a taxpayer (hereinafter - application for registration cancellation), which is submitted in electronic form by electronic identification through a special portal solution for non-residents users who provide electronic services;

2) the decision of the controlling body, if:

a non-resident registered as a taxpayer in accordance with clause 2081.2 of this Article, does not submit to the controlling body simplified tax returns for four consecutive reporting (tax) periods and/or submits such declarations indicating the absence of electronic services; 

the activity of a non-resident in the country of registration of a non-resident has been terminated (winding-up).

The central executive body that implements state tax policy within three working days after receipt of the application for registration cancellation or the decision to cancel the registration of a non-resident as a taxpayer, shall send to such non-resident in electronic form through a special portal solution for non-resident users who provide electronic services, with simultaneous notification to the e-mail address specified in the application for registration cancellation, the following information on:  

the date from which the registration as a taxpayer of a non-resident will be cancelled;

consequences of cancellation of registration as a taxpayer;

terms of submission of simplified tax reporting on tax for the last reporting (tax) period and terms and procedure for payment of tax liabilities for the last reporting (tax) period. 

The application for registration cancellation shall be submitted by a non-resident in the relevant reporting (tax) period not later than three working days before its expiration. In case of violation of the term specified in this paragraph, it is considered that such application is submitted on the first day of the next reporting (tax) period.

Cancellation of registration as a taxpayer of a non-resident occurs on the last day of the reporting period in which the application for registration cancellation is submitted, the decision stipulated by this clause is made, or from the date of termination of the non-resident in the non-resident’s country. In this case, the amount of overpaid tax by a non-resident is not refundable from the state budget. 

Submission of a simplified tax return for the last reporting (tax) period and payment of the tax liability specified in such return shall be made in the manner and within the time limits specified in this article.

The rule specified in this clause on cancellation of registration as a taxpayer of a non-resident shall not apply if according to the results of the previous calendar year the total amount from its supply of electronic services to individuals, when the place of supply is located on the customs territory of Ukraine, exceeds the equivalent of UAH 1,000,000, which is calculated at the official exchange rate of Ukraine to foreign currency, set by the National Bank of Ukraine, effective for 0 hours on January 1 of the year, except in case of winding-up of the non-resident in the non-resident country.  

The central executive body that implements state tax policy within three working days after receipt of the application for cancellation of registration as a taxpayer from a non-resident, registration as a taxpayer of which is not subject to cancellation, must send such non-resident in electronic form through a special portal solution for non-resident users who provide electronic services, with simultaneous notification to the e-mail address specified in the application for cancellation of registration, the following information on:  

refusal to cancel registration as a taxpayer;

reasons for such refusal.

The form of application for registration cancellation, defined in the second paragraph of this clause, the forms of decision to cancel the registration of a non-resident as a taxpayer and the decision to refuse to cancel registration as a taxpayer are approved by the central executive body responsible for forming and implementing state financial policy. The procedure for deciding to cancel registration of a non-resident as a taxpayer and decision on refusal to cancel registration as a taxpayer is approved by the central executive body responsible for forming and implementing state financial policy, its official translation into English is posted on a special portal solution for non-resident users who provide electronic services.

 

 

 

 

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

79. Особа-нерезидент, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим як платники податку на додану вартість, електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, за 2021 календарний рік сукупно перевищує суму, встановлену пунктом 2081.2 статті 2081 цього Кодексу, до 31 березня 2022 року включно подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги шляхом електронної ідентифікації, заяву про реєстрацію особи-нерезидента як платника податку на додану вартість.

SECTION XX. TRANSITIONAL PROVISIONS

Section 2. Features of collecting value added tax

 

79. Non-resident, whose total amount from the supply to individuals, including natural persons - entrepreneurs, not registered as value added tax payers, of electronic services, when the place of supply is located in the customs territory of Ukraine, for 2021 calendar year aggregate exceeds the amount established by clause 2081.2 of Article 2081 of this Code, by March 31, 2022 inclusive submits application for registration of a non-resident as a value added tax payer to the central executive body that implements state tax policy in electronic form through a special portal solution for non-resident users who provide electronic services by electronic identification.