Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 09.06.2020 № 9109/7/99-00-05-05-01-07

опубліковано 11 червня 2020 о 14:29

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 ЛИСТ

 09.06.2020                                          № 9109/7/99-00-05-05-01-07

 

               Головним управлінням ДПС

в областях та м. Києві

Офіс великих платників податків ДПС

 

Державна податкова служба України повідомляє про зміни в адмініструванні частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів на державну частку, внесені законами України від 16 січня 2020 року № 465-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 465) та № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі  – Закон № 466).

Пунктом 7 Закону № 465 були внесені зміни до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 № 185 (далі – Закон № 185), які набули чинності 27 лютого 2020 року.

Так, відповідно до змін, внесених до ст. 2 Закону № 185, Податковий кодекс України (далі – Кодекс) є складовою законодавства про управління об’єктами державної власності.

Уточнено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об’єктами державної власності.

Так, Кабінет Міністрів України, здійснюючи управління об’єктами державної власності, визначає порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) не тільки державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а ще і господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів  до 01 травня року, що настає за звітним.

Змінами до частини п’ятої ст. 11 та частини третьої ст. 111 Закону № 185 передбачено подання господарськими товариствами з державною часткою у статутному капіталі та державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до контролюючого органу розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку у порядку та строки, встановлені Кодексом. При цьому господарські товариства з державною часткою у статутному капіталі подають до контролюючого органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку один раз на рік.

Також для платників частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку передбачена відповідальність у порядку, передбаченому Кодексом, за неподання або несвоєчасне подання  до контролюючих органів розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку та за порушення правил нарахування та сплати (перерахування) цих платежів.

Змінами до ст. 16 Закону № 185 на контролюючі органи  покладено обов’язок здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями та дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також стягнення зазначених платежів до бюджету у разі їх несплати  у порядку, встановленому Кодексом.

23 травня 2020 року набрали чинності зміни до Кодексу, передбачені положеннями  Закону № 466 щодо адміністрування контролюючими органами частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів на державну частку. 

Уточнено та доповнено поняття, визначені ст. 14 Кодексу

До п.п. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Кодексу внесені зміни, якими поняття «грошове зобов’язання платника податків» доповнено словами «інше зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи» та словом «пеня». Тобто зобов’язання зі сплати частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів на державну частку є грошовим зобов’язанням платника.

 Розширено функції, які виконують контролюючі органи, відповідно до    ст. 191 Кодексу

На контролюючі органи покладено обов’язок здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету:

 частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та/або комунальна власність (п.п. 191.1.51 п. 191.1 ст. 191 Кодексу);

дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків (п.п. 191.1.52 п. 191.1 ст. 191 Кодексу).

Контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суми грошових зобов’язань, передбачених іншим законодавством

Уточнено порядок самостійного визначення контролюючим органом суми грошових зобов’язань, передбачених іншим законодавством (зміни до підпунктів 54.3.2 та 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 Кодексу), зокрема, якщо:

дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, заявлені у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках;

контролюючий орган згідно з іншим законодавством є особою, відповідальною за нарахування сум іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, застосування штрафних (фінансових) санкцій та нарахування пені.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку прирівнюється до податкової декларації

Внесено зміни до ст. 46 Кодексу, якими, зокрема, було розширено поняття «податкова декларація», визначене п. 46.1 ст. 46 Кодексу, та викладено у новій редакції п. 46.2 ст. 46 Кодексу.

Так, податковою декларацією, розрахунком є – документ, що подається платником податків контролюючим органам у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов’язання.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (далі – Розрахунок), який подається до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюється до податкової декларації (абзац другий п. 46.1 ст. 46 Кодексу).

Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) є додатком до Розрахунку та його невід’ємною частиною (абзац третій п. 46.2  ст. 46 Кодексу).

Розрахунок складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені   ст. 49 Кодексу (абзац шостий п. 46.2 ст. 46 Кодексу).

Визначено базовий звітний (податковий) період для складання та подання до контролюючих органів Розрахунку

Пункт 46.2 ст. 46 Кодексу доповнено абзацом п’ятим, згідно з яким для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому для платників частини чистого прибутку (доходу) – господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, що не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, який настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Крім того, Законом № 466 доповнено новими положеннями пп. 49.18 та  п. 49.19 ст. 49 Кодексу.

Так, для платників частини чистого прибутку (доходу) встановлено податкові (звітні) періоди, що дорівнюють календарному: квартал, півріччя, три квартали, рік. Розрахунок, складений наростаючим підсумком за такі звітні періоди, подається у строки, визначені п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. При цьому відповідно до п.п. 49.18.6 п. 49.18 та абзацу першого п. 49.19 ст. 19 Кодексу Розрахунок, що складається наростаючим підсумком за рік, подається до контролюючих органів протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункти 49.18.2, 49.18.6 п. 49.19 ст. 49 Кодексу).

Винятком є платники частини чистого прибутку (доходу) – господарські товариства, корпоративні права яких частково належать державі, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, що настає за звітним. Для таких платників встановлено базовий звітний (податковий) період – календарний рік з поданням Розрахунку – до 01 липня року, що настає за звітним (п.п. 49.18.7 п. 49.18 ст. 48 Кодексу та абзацом четвертим п. 49.19 ст. 49 Кодексу).

Також п.п. 49.18.7 п. 49.18 ст. 48 та абзацом третім п. 49.19 ст. 49 Кодексу встановлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, для платників дивідендів на державну частку (господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків) з поданням Розрахунку до 01 липня року, що настає за звітним.

Підсумовуючи викладене, податковими (звітними) періодами для державних унітарних підприємств та їх об’єднань (які є платниками частини чистого прибутку (доходу))  є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Термін подання такими платниками до контролюючих органів Розрахунку, який розраховується наростаючим підсумком за календарні квартал, півріччя, три квартали – 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду Розрахунку, який розраховується за рік – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Для господарських товариств з державною часткою у статутному капіталі податковим (звітним) періодом є календарний рік (незалежно від того, чи є вони платниками дивідендів на державну частку або частини чистого прибутку (доходу)) з поданням Розрахунку до 01 липня року, що настає за звітним. 

При цьому ст. 11 Закону № 185 для господарських товариств з державною часткою у статутному капіталі встановлений єдиний строк для сплати до бюджету дивідендів на державну частку та сплати частини чистого прибутку (доходу) – до 01 липня року, що настає за звітним.

До визначення нової форми Розрахунку є чинною форма Розрахунку, що використовується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

Абзацом восьмим п. 46.2 ст. 46 Кодексу встановлено, що платники частини чистого прибутку (доходу) та/або дивідендів на державну частку, визначені Законом № 185, подають Розрахунок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а також фінансову звітність.

Враховуючи положення п. 46.6 ст. 46 Кодексу, до визначення нової форми Розрахунку, є чинною форма Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 16.05.2011 № 285 (Розрахунок № 285).

Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, то такий платник у разі необхідності може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання (п. 46.4 ст. 46 Кодексу).

Комунальні унітарні підприємства, а також господарські товариства, у статутних капіталах яких є комунальна власність, для обрахунку частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів на комунальну частку також можуть користуватись Розрахунком № 285.

Слід звернути увагу, що Розрахунок подається платниками незалежно від того, виникло у звітному періоді податкове (грошове) зобов’язання щодо перерахування дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку (доходу) чи ні.

Щодо особливостей заповнення форми Розрахунку № 285 господарськими товариствами з державною часткою у статутному капіталі за підсумками     2019 року

 З метою забезпечення виконання платниками вимог положень Кодексу щодо подання господарськими товариствами з державною часткою у статутному капіталі до контролюючих органів Розрахунку у строк до 01 липня 2020 року ДПС буде забезпечена можливість заповнення такими платниками необхідної інформації у додаткових полях електронної форми Розрахунку       № 285 (ідентифікатор форми J0108401).

Зокрема, в електронній формі Розрахунку № 285 у полі 7 «Відмітка платника, на якого розповсюджується пункт 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138» заголовної частини проставляється відмітка «х» в одному з рядків залежно від терміну та/або факту прийняття платником рішення про нарахування дивідендів на державну частку:

рядок «господарське товариство з державною часткою у статутному капіталі, яке прийняло рішення про відрахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним»;

рядок «господарське товариство з державною часткою у статутному капіталі, яке не прийняло рішення про відрахування дивідендів у встановлений законом термін – до 1 травня року, що настає за звітним».

У полі 2 заголовної частини Розрахунку № 285 таким платникам необхідно указати «Звітний період 2019 рік» з відміткою «х» у клітинці «Рік».

У р. 07 Розрахунку № 285 відображаються частина чистого прибутку (доходу)/дивіденди на державну частку, що відраховуються до державного бюджету у звітному періоді.

У р. 08 проставляється прочерк.

Показники р. 09 Розрахунку № 285 дорівнюють показникам р. 07.

Разом з Розрахунком № 285 платники подають (заповнюють в електронній формі Розрахунку № 285) доповнення, складені за довільною формою із зазначенням розміру державної частки у статутному капіталі у відсотках, а також дати та номеру прийнятого рішення про відрахування дивідендів на державну частку (за наявності рішення).

У випадку подання Розрахунку № 285 у паперовому вигляді платнику необхідно також зазначити у вказаному доповненні та власноруч на бланку Розрахунку № 285 вид господарського товариства (організації) («господарське товариство з державною часткою у статутному капіталі, яке прийняло рішення про відрахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним» або «господарське товариство з державною часткою у статутному капіталі, яке не прийняло рішення про відрахування дивідендів у встановлений законом
термін – до 1 травня року, що настає за звітним»).

Щодо визначення платежу, який повинно сплатити до бюджету господарське товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, за підсумками 2019 року

Порядок нарахування та сплати дивідендів на державну частку для господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, встановлено п. 5 ст. 11 Закону № 185.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 01 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.

Дивіденди нараховуються у розмірі базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше  30 відсотків, пропорційно до розміру державної частки (акцій) у статутному капіталі господарського товариства та сплачуються до Державного бюджету України у строк не пізніше 01 липня року, що настає за звітним.

Разом з тим господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету не дивіденди на державну частку, а частину чистого прибутку (доходу) у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 01 липня року, що настає за звітним.

Базовий норматив відрахування дивідендів на державну частку встановлюється окремою постановою Кабінету Міністрів України на кожний звітний рік. Так, базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 року  № 328.

Тобто основною умовою щодо визначення платежу, який повинно сплатити до бюджету господарське товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави за підсумками 2019 року, є прийняття у строк до 01 травня року 2020 року рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.

Враховуючи наведене вище, у разі прийняття господарським товариством рішення про нарахування дивідендів у встановлений термін – таке товариство сплачує до державного бюджету дивіденди на державну частку, а у разі неприйняття такого рішення у встановлений законом термін – частину чистого прибутку (доходу).

При цьому і відрахування до бюджету дивідендів на державну частку, і сплата до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за підсумками 2019 року здійснюються господарськими товариствами в один строк – до 01 липня 2020 року.

Щодо КБК, на які зараховуються дивіденди на державну частку та частина чистого прибутку (доходу), що сплачуються господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна власність

Відповідно до частини сімнадцятої п. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) до складу доходів загального фонду Державного бюджету України, зокрема, належать частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність.

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, а також дивіденди (доходи), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність згідно з частиною тридцять п’ятою п. 1 ст. 64, частиною шістнадцятою п. 1 ст. 66, частиною дев’ятою п.1 ст. 69,  частиною третьою п. 1 ст. 71 БКУ належать до обласних, районних та місцевих бюджетів.

Класифікацію доходів бюджету затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (далі – наказ № 11), яким, зокрема, визначені такі коди бюджетної класифікації:

КБК 21010000 «Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність»;

КБК 21010100 «Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону»;

КБК 21010200 «Надходження від сплати частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до державного бюджету відповідно до статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

КБК 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету»;

КБК 21010500 «Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність»;

КБК 21010700 «Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

КБК 21010800 «Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність».

Водночас слід відмітити, що наказом № 11 не передбачено окремого КБК для частини чистого прибутку (доходу), що сплачується відповідно до абзацу восьмого п. 5 ст. 111 Закону № 185 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, що настає за звітним.

Враховуючи наведене та те, що контроль за справлянням частини чистого прибутку (доходу) покладено на контролюючі органи, господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, що настає за звітним, сплачують частину чистого прибутку (доходу) на КБК 21010100 (крім АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»).

Щодо відповідальності платників дивідендів на державну частку та частини чистого прибутку (доходу) за порушення порядку сплати платежів або несвоєчасне подання Розрахунку

Статтею 11 Закону № 185, зі змінами, внесеними Законом № 465, передбачена відповідальність платників частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за неподання або несвоєчасне подання до податкових органів розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку або за порушення правил нарахування та сплати (перерахування) таких платежів у порядку, передбаченому Кодексом.

Отже, з 23.05.2020 до платників частини чистого прибутку (доходу)/дивідендів на державну частку, які порушили правила подання до контролюючих органів Розрахунку, або порушили порядок сплати (перерахування) грошового зобов’язання з частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, або у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цих платежів, контролюючі органи мають право застосувати штрафні (фінансові) санкції (штрафи) та пеню за такі порушення у порядку, визначеному, зокрема,  п. 120.1 ст. 120, п. 123.1 ст. 123, п. 126.1 ст. 126, п. 129.1 ст. 129 Кодексу.

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі, зокрема розмістити на інформаційних стендах у центрах обслуговування платників, та забезпечити врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи.

 
 

Заступник Голови                                                                         Михайло ТІТАРЧУК