Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 01.04.2024 № 9316/7/99-00-21-02-03-07

, опубліковано 03 квітня 2024 о 09:05

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 01.04.2024                                                                                        № 9316/7/99-00-21-02-03-07

 

Головним управлінням ДПС
в областях та м. Києві

Міжрегіональним управлінням ДПС по
роботі з великими платниками податків

Державна податкова служба України повідомляє, що з метою приведення наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року № 764 «Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2021 року за № 155/35777 (далі – наказ № 764), у відповідність до норм Закону України від 20 березня 2023 року № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» – наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2023 року № 709«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року № 764», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 січня 2024 року за № 28/41373 (далі – наказ № 709), зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2024 року № 12 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2023 року № 709», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 січня 2024 року за № 80/41425:

внесено зміни до форми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній, затвердженої наказом № 764 (далі – Звіт), зокрема її викладено в новій редакції;

затверджено Зміни до Порядку заповнення Звіту в розрізі країн МГК, затвердженого наказом № 764 (далі – Порядок).

15 лютого 2024 року в Офіційному віснику України № 14 опубліковано і набрали чинності наказ № 709 (сторінка 926) і наказ № 12 (сторінка 927).

Наказ № 709 виданий з метою реалізації положень Закону України від 20 березня 2023 року № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» та передбачає:

уточнення визначень термінів «материнська компанія міжнародної групи компаній», «міжнародна група компаній» (далі – МГК), «уповноважений учасник»;

доповнення термінами «Багатостороння угода CbC», «Угода QCAA», «учасник міжнародної групи компаній», «міжнародні договори»;

уточнення випадків подання Звіту, зокрема:

показник мінімального розміру сукупного консолідованого доходу МГК, до якої входить платник податків, що дорівнює або перевищує еквівалент 750 мільйонів євро;

обставини, за наявності однієї з яких подається Звіт, уточнений та доповнений у зв’язку з новою обставиною, що вказує на наявні факти системного невиконання відповідної угоди QCAA при тому, що є чинний міжнародний договір, який містить положення про обмін інформацією для податкових цілей між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК;

уточнення складової Звіту інформацією щодо кожної юрисдикції (держави, території), у якій зареєстрований учасник відповідної МГК або в якій МГК здійснює свою діяльність, та щодо кожного учасника такої МГК;

уточнення підстав, за яких платник податків має право подати новий або уточнюючий Звіт, а також зобов’язання щодо подання уточнюючого Звіту у разі виявлення контролюючим органом помилки або отримання повідомлення про такі помилки від компетентного органу іншої юрисдикції на підставі угоди QCAA;

уточнення терміну подання Звіту та врегулювання періодів першого його подання залежно від обставин, визначених підпунктом 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

Зокрема:

у Розділі I Порядку змінено редакцію:

пункту 2: «2. Для цілей цього Порядку терміни «Багатостороння угода CbC», «Угода QCAA», «міжнародна група компаній» (далі – МГК), «материнська компанія міжнародної групи компаній», «уповноважений учасник», «учасник міжнародної групи компаній» використовуються в значеннях, визначених підпунктами 14.1.102, 14.1.103, 14.1.1031, 14.1.1133, 14.1.2541, 14.1.2542 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі – Кодекс), термін «міжнародні договори» використовується в значенні, визначеному пунктом 14.4 статті 14 розділу I Кодексу відповідно.»;

пункту 3: «3. Звіт подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід МГК, до якої входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК (за відсутності інформації – відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), дорівнює або перевищує відповідний показник мінімального розміру сукупного консолідованого доходу, визначений підпунктом 39.4.102 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, та за наявності однієї з обставин, визначених підпунктом 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу:

1) платник податків є материнською компанією МГК;

2) материнська компанія МГК уповноважує платника податків – резидента України на подання Звіту до контролюючого органу;

3) відповідно до вимог законодавства юрисдикції податкового резидентства материнської компанії МГК подання Звіту від такої МГК не вимагається;

4) між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але не набрала чинності відповідна угода QCAA станом на дату закінчення фінансового року, за який згідно з підпунктом 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу має бути поданий Звіт щодо такої МГК;

5) між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але наявні факти системного невиконання відповідної угоди QCAA.

Для цілей цього підпункту системне невиконання угоди QCAA щодо іноземної юрисдикції означає, що іноземна юрисдикція податкового резидентства відповідного учасника МГК має чинну угоду QCAA з Україною, але призупинила автоматичний обмін Звітами з причин, відмінних від тих, що відповідають умовам такої угоди, або іншим чином тривало і послідовно не надає в автоматичному режимі до України Звіти, що знаходяться в її розпорядженні, про МГК, які мають учасників в Україні.

Для цілей подання Звіту застосовуються такі показники мінімального розміру сукупного консолідованого доходу МГК, до якої входить платник податків, що дорівнюють або перевищують:

еквівалент 750 мільйонів євро – для обставин, визначених абзацом другим цього пункту;

еквівалент 750 мільйонів євро – для обставин, визначених абзацами третім - шостим цього пункту, але якщо законодавством іноземної юрисдикції податкового резидентства материнської компанії МГК або уповноваженого учасника материнської компанії (у разі його призначення материнською компанією) визначено інший розмір сукупного консолідованого доходу МГК, деномінований не в євро, який згідно із законодавством такої іноземної юрисдикції застосовується для цілей подання Звіту (за наявності такого законодавства), граничним розміром для обставин подання Звіту, визначених абзацами третім – шостим цього пункту, вважається такий інший розмір.»;

пункту 6: «6. Звіт подається платниками податків – резидентами України, що належать до МГК, до контролюючого органу засобами електронного кабінету в електронній формі із дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року № 261).»;

підпункту «б» пункту 10: «б) основна частина («Окремі звіти в розрізі країн») – є набором окремих звітів щодо кожної юрисдикції (держави, території), у якій зареєстрований учасник відповідної МГК або в якій МГК здійснює свою діяльність. Кожен такий звіт складається із таких розділів:

розділ I «Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі кожної юрисдикції (держави, території)» Звіту, в якому зазначається інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності МГК у відповідній юрисдикції (державі, території);

розділ II «Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі кожної юрисдикції (держави, території)» Звіту, в якому зазначаються відомості про перелік усіх учасників МГК, до якої входить платник податків, в межах кожної юрисдикції (держави, території), в якій здійснює діяльність МГК;»;

пункту 16:

абзац перший після слова «обсязі,» доповнено словами «або відображена недостовірна інформація (яка вплинула на правильність ідентифікації юрисдикції (держави, території), резидентом якої є один (декілька) учасників МГК, та/або на правильність ідентифікації кожного з учасників відповідної МГК, та/або на правильність ідентифікації юрисдикції (держави, території) подання Звіту),»;

абзаци четвертий – дев’ятий виключені;

доповнено новим абзацом: – «Якщо контролюючий орган виявляє помилки у поданому Звіті або отримує повідомлення про такі помилки від компетентного органу іншої юрисдикції на підставі угоди QCAA, він повідомляє платника податків про необхідність виправлення помилок або уточнення інформації у поданому Звіті. Платник податків зобов’язаний подати уточнений Звіт із відповідними виправленнями або надати пояснення засобами електронного зв’язку в порядку, передбаченому статтею 42 Кодексу, не пізніше 30 календарних днів з дня отримання повідомлення контролюючого органу.»;

першого речення пункту 17: «Звіт подається не пізніше дванадцяти місяців після останнього дня фінансового року.»;

пункту 19: «19. Подання платниками податків Звіту вперше застосовується щодо фінансового року:

1) встановленого материнською компанією МГК, який закінчується у період з 01 січня до 31 грудня 2022 року, – платниками податків, визначеними підпунктом 1 пункту 3 розділу I цього Порядку;

2) який розпочинається у період з 01 січня до 31 грудня року, в якому Багатостороння угода CbC набрала чинності щонайменше з однією іноземною юрисдикцією – стороною Багатосторонньої угоди CbC, яка є партнером України щодо автоматичного обміну інформацією, – платниками податків, визначеними підпунктами 2 – 5 пункту 3 розділу I цього Порядку.».

У розділі II Порядку змінено редакцію, зокрема:

пункту 10: «10. У графі 8 зазначається код, який відповідає статусу платника податків у поданні Звіту. Залежно від обставин, визначених підпунктом 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 Кодексу, зазначається один із таких кодів:

платник податків є материнською компанією МГК – CBC701;

материнська компанія МГК уповноважує платника податків – резидента України на подання Звіту до контролюючого органу – CBC702;

відповідно до вимог законодавства юрисдикції податкового резидентства материнської компанії МГК подання Звіту від такої МГК не вимагається – CBC703;

між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але не набрала чинності відповідна угода QCAA станом на дату закінчення фінансового року, за який згідно з підпунктом 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 Кодексу має бути поданий Звіт щодо такої МГК – CBC703;

між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але наявні факти системного невиконання відповідної угоди QCAA – CBC703.».

У розділі ІII Порядку змінено редакцію:

1) пункту 1: «1. Основна частина Звіту містить набір окремих звітів щодо кожної юрисдикції (держави, території), у якій зареєстрований учасник відповідної МГК або в якій МГК здійснює свою діяльність, із зазначенням:

основних показників діяльності МГК у відповідній юрисдикції (державі, території);

ідентифікаційних відомостей про усіх учасників МГК у відповідній юрисдикції (державі, території), податковими резидентами якої вони є, або на території якої діяльність цих учасників призводить до утворення постійних представництв, а також про тип (типи) їхньої економічної діяльності.

Для кожної юрисдикції (держави, території) складається один Звіт, а їхня загальна кількість у складі основної частини Звіту має відповідати загальній кількості юрисдикцій (держав, територій), в яких МГК здійснює діяльність.»;

2) пункту 2: «2. У графі 11 зазначається інформація про назву та код відповідної юрисдикції (держави, території) податкового резидентства або в якій МГК здійснює свою діяльність. Для цілей заповнення графи 11.2 застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.».

У розділі I «Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі відповідної держави (території)» змінено редакцію:

пункту 6: «6. У графі 14 зазначається загальна сума прибутку (збитку) до оподаткування прибутку, обчислена по всіх учасниках МГК, які є податковими резидентами у відповідній юрисдикції (державі, території), за звітний фінансовий рік. Прибуток або збиток до оподаткування повинні включати всі надзвичайні статті доходів та витрат. Інформація зазначається у числовому форматі без десяткових знаків та може приймати від’ємне значення (зі знаком «–»).»;

пункту 10: «10. У графі 18 зазначається загальна сума нерозподіленого (накопиченого) прибутку всіх учасників МГК, які є податковими резидентами відповідної юрисдикції (держави, території), станом на дату закінчення звітного фінансового року. Щодо постійних представництв, то інформація про суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку повідомляється у складі відомостей про того учасника МГК, до якого належить таке постійне представництво. Інформація зазначається у числовому форматі без десяткових знаків та може приймати від'ємне значення (зі знаком «–»).»;

пункту 12: «12. У графі 20 зазначається сума чистої балансової вартості матеріальних активів (інших, ніж грошові кошти або грошові еквіваленти, нематеріальні активи, фінансові активи) усіх учасників МГК, які є податковими резидентами відповідної юрисдикції (держави, території). Щодо постійних представництв, то інформація про балансову вартість матеріальних активів (інших, ніж грошові кошти або грошові еквіваленти, нематеріальні активи, фінансові активи) повідомляється у складі відомостей про ту юрисдикцію (державу, територію), в якій знаходиться таке постійне представництво.».

У Розділі II «Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі відповідної держави (території)» змінено редакцію:

пункту 1: «1. Розділ II окремого Звіту, складеного для відповідної юрисдикції (держави, території), містить дані щодо кожного учасника МГК у такій юрисдикції (державі, території), а також надає відомості про тип їхньої економічної діяльності.

У структурі окремого Звіту, складеного для відповідної юрисдикції (держави, території), цей розділ повинен повторюватися відповідно до кількості учасників МГК щодо кожного такого учасника, який є податковим резидентом або підлягає оподаткуванню як постійне представництво у відповідній юрисдикції (державі, території), включаючи платника податків, який подає Звіт, що має містити інформацію щодо найменування учасників МГК, юрисдикції (держави, території) їхнього резидентства, адреси їхньої реєстрації, реєстраційного номера, присвоєного відповідному учаснику МГК у юрисдикції (державі, території) його реєстрації, коду (кодів) такого учасника МГК як платника податків у юрисдикції (державі, території) його реєстрації.»;

пункту 4: слова «держави (території), відповідно до законодавства якої учасник міжнародної групи компаній створений або інкорпорований, якщо така держава (територія) відрізняється від держави (території) податкового резидентства такого учасника міжнародної групи компаній» замінено словами «юрисдикції (держави, території) реєстрації, якщо така юрисдикція (держава, територія) відрізняється від юрисдикції (держави, території) податкового резидентства такого учасника МГК»;

пункт 11 доповнено новим абзацом: «Графи 26 – 29.2 Звіту можуть повторюватися залежно від кількості типів адрес учасників МГК.».

У формі Звіту:

слова «державі (території)» у всіх відмінках і числах замінено словами «юрисдикції (державі, території)» у відповідних відмінках і числах;

приведено у відповідність назву граф 30 «Відомості про тип (типи) основної діяльності» і 30.1 «Код (коди) типу основної діяльності».

Зважаючи на зазначене, Звіт має бути складений і поданий до контролюючого органу за оновленою формою та в Порядку, затвердженими наказом № 764, зі змінами, внесеними наказом № 709.

Водночас положеннями пункту 46.6 статті 46 Кодексу передбачено, якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їхнє оприлюднення, чинними є форми декларацій (розрахунків), що діяли/застосовувалися до зазначеного визначення.

Отже, Звіти, подані платниками до набрання чинності наказом № 709 та розробки відповідних електронних форматів для надання Звіту за оновленою формою, вважаються дійсними.

Доопрацьовану ХML-схему Звіту та її опис (J1800202, J1820102, J1820202 з приміткою «для розробників» оприлюднено на вебпорталі ДПС у рубриці: «Головна»/«Електронна звітність»/«Платникам податків про електронну звітність»/«Інформаційно-аналітичне забезпечення»/«Реєстр електронних форм податкових документів».

Впровадження електронних форматів для надання Звіту за оновленою формою буде здійснено після доопрацювання програмного забезпечення.

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві та міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі.

 

В. о. заступника Голови                                                              Євгеній СОКУР