Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 26.07.2012р. № 16257/д/17-1215

опубліковано 25 грудня 2012 о 11:57

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.07.2012р. № 16257/д/17-1215

 

 

Державна  податкова  служба України  розглянула  щодо  застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами – підприємцями та повідомляє наступне.

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, Податковим кодексом України, законами України та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади.

Згідно зі ст. 67 та 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватись законів України та сплачували податки і збори в порядку і розмірах, встановлених  законом.

Відповідно до норм ст. 42,44,47  Господарського  Кодексу України від 16.01.03  N 436-ІУ підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична на власний ризик господарська діяльність що  здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

На сьогодні існує дві  системи оподаткування доходів, одержуваних від  здійснення підприємницької діяльності, кожна з яких регулюється окремими  статтями Податкового  кодексу України  від  2 грудня  2010 року N 2755-УІ (далі – Кодекс) й має певні обмеження та переваги, а  також різний  порядок оподаткування таких доходів, ведення обліку доходів і  витрат.

Тому кожна фізична особа – підприємець самостійно за  власним  бажанням може  обрати той із  можливих  способів оподаткування, який найбільше відповідає особливостям та умовам здійснення його  підприємницької діяльності.

Правові засади  застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,  а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу ХІУ Кодексу.

Згідно статті 291 Кодексу спрощена  система оподаткування обліку та звітності  це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів,  встановлених пп. 297.1 ст.297 Кодексу.

Відповідно до  пп.298.1.1 п.298.1 ст.298 Кодексу для обрання  або переходу на спрощену систему оподаткування фізична  особа  - підприємець  подає до  органу державної податкової  служби  заяву.

Перехід на спрощену систему оподаткування фізична  особа  - підприємець  може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу.

Для  обрання або  переходу на спрощену  систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за  формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.11 №1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та  порядку видачі свідоцтва, форми та  порядку подання заяви про  застосування спрощеної системи  оподаткування та форми розрахунку доходу за  попередній  календарний рік» (далі – наказ №1675), у якій зазначаються такі  відомості:

- найменування суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки  платника  податків  фізичної особи – підприємця, або  серія та номер  паспорта ( для  фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання в установленому  порядку відмовляються від прийняття реєстраційного  номера облікової картки платника  податків);

- дані документа, що  підтверджує державну реєстрацію фізичної особи  підприємця;

- податкова адреса  суб’єкта господарювання;

- місце провадження господарської  діяльності;

- обрані фізичною особою підприємцем види господарської діяльності, у разі здійснення  виробництва – також види товару (продукції), що нею виробляються;

- ставки єдиного податку або зміна  ставки, обрані  суб’єктами господарювання;

- кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою -  підприємцем у трудових відносинах, та  середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;

- дата (період) обрання або  переходу на  спрощену систему оподаткування.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених цією главою.

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджено наказом №1675.

Слід зазначити, що суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року ( пп.298.1.4 п.298.1 ст.298 Кодексу).

Свідоцтво  платника  єдиного податку видається суб’єкту господарювання, який  подав до органу державної податкової служби заяву  про застосування спрощеної системи оподаткування ( п.299.1 ст.299 Кодексу).

У свідоцтві  платника єдиного  податку  зазначаються такі  відомості:

- найменування суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки  платника  податків  фізичної особи – підприємця, або  серія та номер  паспорта ( для  фізичних осіб, які через  свої релігійні переконання в установленому  порядку відмовляються від прийняття реєстраційного  номера облікової картки платника  податків);

- дані документа, що  підтверджує державну реєстрацію фізичної особи  підприємця;

- податкова адреса  суб’єкта господарювання;

- місце провадження господарської  діяльності,;

- обрані фізичною особою – підприємцем види господарської діяльності, у разі здійснення  виробництва – також види товару (продукції), що нею виробляються;

- дата (період) обрання або  переходу на  спрощену систему оподаткування;

- ставки єдиного податку;

- дата виписки  свідоцтва  платника єдиного податку.

Бланк  свідоцтва  платника єдиного  податку є документом суворого обліку, видається  платнику  податку безстроково виключно фізичній  особі – підприємцю або уповноваженій ним  особі та не  може  передаватися  для  провадження господарської діяльності іншим особам.

Відповідно до  п.299.5 ст. 299 Кодексу свідоцтво  платника єдиного податку видається  органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня  подання  заяви.

Оригінал свідоцтва  платника єдиного  податку зберігається у   фізичної особи  - підприємця та  пред’являється працівникам контролюючих  органів, яким  надано  відповідні функціональні  повноваження на проведення  перевірки. Копія свідоцтва  платника єдиного  податку повинна розміщуватися на робочому  місці  найманого  працівника або  суб’єкта господарської діяльності (п.3 Порядку видачі свідоцтва  платника єдиного  податку згідно наказу №1675).

У разі відмови у видачі свідоцтва платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов'язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

Згідно п.299.9 ст.299 Кодексу підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно: невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам статті 291 Кодексу, наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації, недотримання вимог підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу .

Отже, фізичні особи – підприємці, які за  власним бажанням обрали  спрощену систему оподаткування,  при  подачі заяви про  застосування  спрощеної системи оподаткування та отримання  свідоцтва  платника  єдиного податку повинні дотримуватись вимог  глави 1 розділу ХІУ Кодексу та наказу Міністерства  фінансів  України № 1675.

 

Одночасно  інформуємо, що на  інтерактивних сторінках  інформаційного порталу ДПС України кожен платник податків  може  отримати інформацію щодо  нормативно – правових та законодавчих актів України, роз’яснення, питання та  відповіді застосування норм Податкового  кодексу України, програмне забезпечення та  іншу  інформацію щодо  подання звітності в електронному вигляді, бланки податкової звітності, порядок їх  заповнення та  термін сплати  податків, іншу  актуальну  інформацію щодо  діяльності органів ДПС України.

 

Заступник Голови                                                                                    А.П. Ігнатов