Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Щодо застосування відповідальності до особи – нерезидента, зареєстрованої як платник податку на додану вартість (далі – ПДВ), за порушення ним встановлених Податковим кодексом України (далі – ПКУ) термінів сплати ПДВ

опубліковано 22 грудня 2021 о 12:18

Щодо застосування відповідальності до особи – нерезидента, зареєстрованої як платник податку на додану вартість (далі – ПДВ), за порушення ним встановлених Податковим кодексом України (далі – ПКУ) термінів сплати ПДВ

Regarding the liability of a non-resident, registered as a value added tax (hereinafter – VAT) payer, for violation of the terms of VAT payment established by the Tax Code of Ukraine (hereinafter – the Code)

Відповідно до пункту 2081.9 статті 2081 розділу V ПКУ сума податкового зобов’язання, зазначена особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку відповідно до пункту 2081.2
статті 2081 розділу V ПКУ, підлягає сплаті в іноземній валюті (євро або долар США) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого пунктом 2081.8 статті 2081 розділу V ПКУ, для подання спрощеної податкової декларації, на валютний рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в уповноваженому банку.

У разі якщо особа-нерезидент, зареєстрована як платник ПДВ відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ, у встановлений термін не сплачує ПДВ, контролюючий орган, протягом 30 календарних днів після спливу встановлених термінів для такої сплати направляє такому нерезиденту в передбаченому статтею 581 глави 4 розділу ІІ ПКУ порядку повідомлення про необхідність сплати ПДВ, а також про суму штрафних санкцій за такі порушення (абзац перший пункту 2081.10 статті 2081 розділу V ПКУ).

Штрафні санкції у разі порушення строків сплати ПДВ застосовуються згідно з главою 11 розділу II ПКУ (абзац другий пункту 2081.10 статті 2081 розділу V ПКУ).

У разі якщо особа – нерезидент, зареєстрована як платник ПДВ відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ, не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім грошового зобов’язання у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, застосованих до неї на підставі ПКУ чи іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, а також пені, застосованої до нього на підставі ПКУ чи іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи) протягом строків, визначених ПКУ така особа – нерезидент притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 5 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі
10 відсотків погашеної суми податкового боргу (пункт 124.1 статті 124 глави 11 розділу ІІ ПКУ).

Діяння, передбачені пунктом 124.1 статті 124 глави 11 розділу ІІ ПКУ вчинені умисно, –

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов’язання.

Таким чином, у разі встановлення контролюючим органом факту несплати або несвоєчасної сплати ПДВ особою – нерезидентом, зареєстрованою як платник ПДВ відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V ПКУ, таким контролюючим органом надсилається податкове повідомлення особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ, протягом 30 календарних днів після спливу встановлених термінів сплати ПДВ (пункт 581.2 статті 581 глави 4 розділу ІІ ПКУ).

До такого податкового повідомлення особі – нерезиденту додається розрахунок грошових зобов’язань.

Розмір штрафу у податковому повідомленні особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ, вказується в іноземній валюті, яку такою особою – нерезидентом обрано при реєстрації як платника ПДВ для сплати ПДВ (євро або доларах США).

Відповідно до пункту 581.4 статті 581 глави 4 розділу ІІ ПКУ сума штрафу, зазначена у податковому повідомленні особі – нерезиденту, підлягає сплаті протягом 90 календарних днів, що настають за днем отримання такого податкового повідомлення, на відповідний валютний рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в уповноваженому банку,

або може бути оскаржена протягом 90 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення, шляхом подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, скарги у порядку, передбаченому пунктом 56.24 статті 56 глави 4 розділу ІІ ПКУ.

Скарга на податкове повідомлення особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ, подається в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації державною або англійською мовою.

In accordance with clause 2081.9 of Article 2081 of Section V of the Code the amount of tax liability, specified by a non-resident, registered as a taxpayer in accordance with clause 2081.2  of Article 2081 of Section V of the Code, shall be paid in foreign currency (euro or US dollar) within 30 calendar days following the last day of the deadline in accordance with clause 2081.8 of Article 2081 of Section V of the Code, for submission of simplified tax return to a foreign currency account opened for the central executive authority, which implements the state policy in treasury service of budget funds, at an authorized bank.

If a non-resident, registered as a VAT payer in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code, does not pay VAT in determined period, the controlling body within 30 calendar days following the deadline for such payment shall send a notice on the necessity to pay VAT, in accordance with clause 581 of Chapter 4 of Section II of the Code, to such non-resident, as well as the amount of fine for such violations (first paragraph of the clause 2081.10 of Article 2081 of Section V of the Code).

In case of VAT payment terms violation fine are applied in accordance with Chapter 11 of Section II of the Code (second paragraph of the clause 2081.10 of Article 2081 of Section V of the Code).

If a non-resident, registered as a VAT payer in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code, does not pay the agreed amount of the monetary liabilities (except the monetary liabilities in the form of fine (financial) sanctions applied to a non-resident under the provisions of the Code or other legislation, which are under control of controlling bodies, as well as penalty applied to a non-resident under the provisions of the Code or other legislation, which are under control of controlling bodies) within terms determined by the Code, such a non-resident shall be liable to a fine in the amount of:

with a delay up to 30 calendar days inclusively following the last day of payment of the monetary liabilities - in the amount of 5 percent of the repaid amount of tax debt;

with a delay more than 30 calendar days following the last day of payment of the monetary liabilities - in the amount of 10 percent of the repaid amount of tax debt (clause 124.1 of Article 124 of Chapter 11 of Section II of the Code).

If actions provided in clause 124.1 of Article 124 of Chapter 11 of Section II of the Code were committed intentionally,-

entail fine of 25 percent of the unpaid amount (late payment) of monetary liabilities.

 

Consequently in case the controlling body establishes the fact of non-payment or late payment of VAT by a non-resident, registered as a taxpayer in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code, such controlling body shall sent a tax notice to a non-resident, registered as a VAT payer, within 30 calendar days following the deadline for VAT payment (clause 581.2 of Article 581 of Chapter 4 of Section II of the Code).

 
The calculation of monetary liabilities shall be attached to such a tax notice to a non-resident.

The size of fine specified in a tax notice to a non-resident, registered as a VAT payer, shall be indicated in foreign currency which was chosen by non-resident for VAT payment during registration as a VAT payer (euro or US dollar).

In accordance with clause 581.4 of Article 581 of Chapter 4 of Section II of the Code the amount of the monetary liabilities specified in this tax notice to a non-resident shall be paid within 90 calendar days following the date of receipt of such tax notice on relevant currency account opened for the central executive authority, which implements the state policy in treasury service of budget funds, at an authorized bank;

 

or may be appealed within 90 calendar days following the date of receipt of such tax notice, by submission an appeal to the central executive authority, which implements the state tax policy, in accordance with the clause 56.24 of Article 56 of Chapter 4 of Section II of the Code.

An appeal on tax notice to a non-resident, registered as a VAT payer, shall be submitted in electronic form through a special portal solution for non-resident users who provides electronic services, by electronic identification in the national or English language.